Άδειες Ανωτάτων Αξιωματικών

Προς: Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοιν.: Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Τόσκα

          Μέλη ΕΑΠΣ

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ

Με το υπ. αριθ. 2347Φ.204.1/12-07-2017 έγγραφό σας δίνεται την διαταγή προς όλες τις Υπηρεσίες του ΠΣ για την άμεση ενημέρωση του Γραφείου σας, για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών του ΠΣ στους Ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ.

Με την παραπάνω αυτή διαταγή, πλέον θα έχετε άμεση και συνολική εικόνα για την πιστή και απαράκλητη εφαρμογή του ΠΔ 3/2014 και ειδικότερα για τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 107, το οποίο και επιβάλλει την χορήγηση 15νθήμερης κανονικής άδειας κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και στους Ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ.

Αναμένουμε πλέον με την συγκεκριμένη διαταγή που σας καθιστά ενήμερο για την εφαρμογή των παραπάνω, να εγγυηθείτε την απρόσκοπτη άσκηση του εν λόγω δικαιώματος για του Ανώτατους Αξιωματικούς, οι οποίοι με την διάνυση της εν λόγω άδειας θα εξασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο τη «διατήρηση της σωματικής και πνευματικής δύναμης (ηρεμία, ξεκάθαρη σκέψη)» σύμφωνα και με την εξαίρετη πραγματεία περί «αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων και ασφάλειας προσωπικού» που εκδόθηκε προσφάτως από το Τμήμα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης του ΑΠΣ.

Το παρών έγγραφο το κοινοποιούμε και στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα για την εγγύηση της άσκησης του ίδιου δικαιώματος της χορήγησης της προβλεπόμενης αδείας και σε σας, για τους ίδιους ακριβώς λόγους.