ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΠΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10-02-2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών
  2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  3. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Στις 10-02-2017 λήγει η πενταετής θητεία των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που προσελήφθησαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3708 Φ.300.2/20-01-2012 (Γ΄26) Απόφαση ΑΠΣ, την Π.Υ.Σ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/ΟΙΚ.13901//14-07-2011 και ορκίστηκαν και ανέλαβαν Υπηρεσία στις 10-02-2012.

Για την συνέχεια της εργασίας τους, μετά την 10-02-2017, απαιτείται να εκδοθούν Διοικητικές Πράξεις: κατανομής θέσεων, εγγραφής απ΄ το ΓΛΚ αριθμητικών προβλέψεων θέσεων, επέκτασης χρονικής ισχύος, κυρωμένων πινάκων επιτυχόντων (διάρκεια ισχύος 3 έτη με την παρ.6 αρθ.15 Ν. 3938/11 και 5 έτη με την τροποποίηση παρ.4 αρθ. 98 Ν. 4249/14), ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης από τον έχοντα την αρμοδιότητα και να προσδιοριστεί το εργασιακό καθεστώς τους.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους 388 ΠΠΥ που προσλήφθηκαν στο μεσοδιάστημα της πενταετίας για κάλυψη θέσεων επιλαχόντων μιας και δεν εκδόθηκε σχετική Π.Υ.Σ γι΄ αυτούς και κάλυψαν θέσεις του ίδιου πίνακα επιτυχόντων.

Επίσης δεν καθορίζονται με κανονιστικές πράξεις το ασφαλιστικό και εργασιακό καθεστώς αυτών των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις των εκπροσώπων του εργοδότη (Δημόσιο), μετά την λήξη της 5ετίας.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, κατά παράβαση των οριζόμενων στον Ν.3938, δεν υλοποιήθηκε η ομαλή εργασιακή συνέχεια των παραπάνω συναδέλφων, βυθίζοντας στους στην αβεβαιότητα και την απογοήτευση και αναταράσσοντας την εργασιακή ηρεμία του πυροσβεστικού οργανισμού,

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει γνώση της προβλεπόμενης απ΄ την ΥΑ 13727 οικ.Φ.109.1/09-06-2016 Απόφασης κατά το άρθρο 4 αυτής.

Επειδή οι συνάδελφοι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα, θα πρέπει να διασφαλίσουν την νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία του πυροσβεστικού μηχανισμού.

Παρακαλούμε να εκδώσετε άμεσα σχετική διαταγή που να καθορίζει επακριβώς τα δεδομένα για τον ορισμό ή όχι στο δελτίο Υπηρεσίας των συναδέλφων ΠΠΥ από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, από την 11-02-2017 και μετά, καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει αυτά.

Κύριε Αρχηγέ

Στην από 07-02-2017 ανακοίνωσή μας επισημάναμε: “Στο θολό τοπίο που δημιούργησαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης οι Υπηρεσιακοί παράγοντες καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μη γνωρίζοντας αν δύναται νομίμως να απασχολήσουν τους ΠΠΥ να επιτρέψουν την εργασία αυτών και οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά και μισθολογικά τρεις ημέρες πριν την λήξη της πενταετίας.”

Σήμερα θα συμπληρώσουμε τη δέηση μας προς τον Άγιο Χαράλαμπο που εορτάζει αύριο να μεσιτέψει και αυτός και δοθεί μια ¨φωτισμένη λύση” στο πρόβλημα.

“Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πιστούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες· ὅθεν τιμῶμεν τὴν θείαν σου ἄθλησιν.”