«Αξιοποίηση μεθόδων Γεωπληροφορικής για την συλλογή και αξιολόγηση των φαινομένων δασικών πυρκαγιών και σεισμικών παρατηρήσεων»

O συνάδελφος Αξιωματικός, Βασίλειος Κατσιάδας, στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών του σπουδών με τίτλο “Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικού Περιβάλλοντος” στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπόνησε τη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Αξιοποίηση μεθόδων Γεωπληροφορικής για την συλλογή και αξιολόγηση των φαινομένων δασικών πυρκαγιών και σεισμικών παρατηρήσεων”.

Στην μεταπτυχιακή του διατριβή μελετά την περιοχή της Αττικής αναφορικά με την έκθεσή της στους κινδύνους από σεισμικό γεγονός και την εκδήλωση πυρκαγιάς. Με την βοήθεια της Γεωπληροφορικής και ειδικότερα του λογισμικού ArcGIS γίνεται η επεξεργασία, ανάλυση και τελικώς η αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα εν δυνάμει καταστροφικά φαινόμενα. Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και ερμηνεία των φαινομένων, αντλήθηκαν δεδομένα και μεθοδολογίες από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την κατασκευή χαρτών τόσο για τους σεισμούς όσο κα για της δασικές πυρκαγιές.

Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η παραγωγή χαρτών, με την βοήθεια του λογισμικού αυτού και χρησιμοποιώντας της ευρείες δυνατότητές του, που να υποδεικνύουν με απλότητα και σαφήνεια πόσο, από τι και σε ποιον βαθμό απειλείται κάθε περιοχή της Αττικής. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προτείνονται στοχευμένες ενέργειες που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πρόληψη καταστροφικών επιπτώσεων από την εκδήλωση τους. Αξιοσημείωτο είναι το ότι η συγκεκριμένη εργασία η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο κομμάτι του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ανέδειξε την περιοχή της Β.Α. Αττικής ως αυτή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, πράγμα το οποίο δυστυχώς επαληθεύθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους με την πυρκαγιά του Καλάμου.

Ο συνάδελφος μας έδωσε την άδεια δημοσίευσης της εργασίας του, στους επικοινωνιακούς κόμβους της ΕΑΠΣ