ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΑΥΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΑΥΠΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ μετά από την αναγκαία αλληλογραφία με την εποπτεύουσα αρχή και σχετική νομική γνωμοδότηση εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζεται ότι:

Ο χρόνος ασφάλισης στον Επικουρικό Τομέα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μετόχων του που εξήλθαν ή θα εξέλθουν του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται

– ΓΙΑ ΤΟ 2011 στα 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

– ΓΙΑ ΤΟ 2012 στα 27 1/2 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

– ΓΙΑ ΤΟ 2013 στα 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

– ΓΙΑ ΤΟ 2014 στα 30 1/2 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

Ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ταυτόχρονη λήψη επικουρικής σύνταξης θεωρείται το άθροισμα

1. του πραγματικού χρόνου που είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο, έχοντας καταβάλει τις ανάλογες εισφορές

2. του χρόνου που αναγνωρίζει με την ανάλογη προβλεπόμενη εξαγορά

Ο χρόνος που δύναται να αναγνωριστεί είναι:

– η στρατιωτική θητεία

– η σχολή

– ο ελάχιστος χρόνος σπουδών γιά την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

– η μάχιμη πενταετία

– προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή τον φορέα κύριας ασφάλισης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.3,4 του Ν.3232/2004

Η έναρξη καταβολής της Επικουρικής Σύνταξης σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από τους τ. μετόχους του Ταμείου, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την κύρια σύνταξή τους και κατόπιν υπέβαλαν αίτηση και η υπόθεσή τους ήδη εκκρεμεί στο Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή θα υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης θα είναι η ημερομηνία έναρξης χορήγησης της κύριας σύνταξης εφόσον εξοφλήσουν εφ’ άπαξ το συνολικό ποσό που απαιτείται για την εξαγορά του αναγνωρισθέντα χρόνου εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ενημέρωσής τους.

Σε περίπτωση που ο τ. μέτοχος δεν ανταποκριθεί εντός του χρονικού διαστήματος των τριών 3 μηνών στην εξόφληση της οφειλής εξαγοράς του χρόνου ασφάλισης, η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης θα γίνεται από την ημεροχρονολογία της ολοσχερής εξόφλησης του οφειλομένου ποσού.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη της επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η επικουρική τους σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί

– με τη συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας τους για όσους αποχώρησαν το 2011 και 2012

– με τη συμπλήρωση του 67 έτους της ηλικίας τους για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν το 2013 και μετά.