ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 2524 // 30-10-2011

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κοιν : 1. Αρχηγό Π.Σ.
……..….2. Πολιτικά κόμματα
…..…….3. Μ.Μ.Ε.
…..…….4. Μέλη ΕΑΠΣ

Κύριε Υπουργέ,
Έγκαιρα εδώ και 8 μήνες η Ένωσή μας με δημόσια παρέμβασή της, είχε ασκήσει την έντονη κριτική της και ανησυχία της για την πρόθεσή σας να ιδρύσετε στο Υπουργείο μια νέα Υπηρεσία, την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία προβλέπονταν να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, όλων των Σωμάτων του υπουργείου, υπό τη διοίκηση, Αξιωματικού της Αστυνομίας. Η φωνή της αγωνίας μας δυστυχώς δεν εισακούστηκε και έτσι με το άρθρο 3 του Ν.3938/2011 θεσμοθετήσατε την παραπάνω Υπηρεσία μη λαμβάνοντας υπόψη σας ότι παραβιάζονται τα ακόλουθα :
1. Ν 3013/2002 αρ.6., παρ.4., εδ. θ. σύμφωνα με το οποίο η ΓΓΠΠ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας.
2. 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ Απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής, όπου ορίζεται με σαφήνεια η «Διαδικασία Επιτροπής».
3. 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ Απόφαση του Συμβουλίου της της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (αναδιατύπωση) και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια η «Διαδικασία Επιτροπής».
4. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η τυχόν εφαρμογή αυτών των διατάξεων παραβιάζει τα άρθρα 6, 176, 196 και 222 της Συνθήκης της Λισαβόνας περί Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή κυρώθηκε από την Ελλάδα και τέθηκε από την Ε.Ε. σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2009.
5. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.1. σύμφωνα με την οποία «Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος».
6. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.3. σύμφωνα με την οποία «Το Α.Π.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του».
7. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.3. 6. σύμφωνα με την οποία «Ο Β’ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, παροχής ερμηνευτικών οδηγιών και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει, επίσης, αρμοδιότητα για τα θέματα σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών και άλλων Οικονομικών υποθέσεων, ασφαλιστικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
8. Ν 3511/2006, άρθρο 7, κεφάλαιο Β!, παρ.3., περί «Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων αυτού».
Το πλέον σοβαρό για την αυτοδιοίκηση του Π.Σ. είναι ότι από τη λειτουργία της παραπάνω Υπηρεσίας, παραβιάζονται ευθέως ισχύουσες διατάξεις της αποστολής και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, άσκησης διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου των στρατηγικών οργάνων αυτού, ενώ ο Αρχηγός του Π.Σ. και το Α.Π.Σ. μεταπίπτουν σε έναν απλό εισηγητή ενός Τμήματος ενός Γραφείου, μιας και με το άρθρο 5 του Π.Δ.82/2011 το Π.Σ. και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Π.Σ. πρέπει «να συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από την εν λόγω Υπηρεσία». Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα Σώματα και Υπηρεσίες του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Δεν έφθανε μόνο αυτό για το καπέλωμα του Πυροσβεστικού Σώματος, ακολούθησε και το «καλύτερο». Με το Ν. 3943/2011 προβλέπεται σε κάθε Υπουργείο σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικά όμως για το Υπουργείο μας, με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της παραπάνω Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του N. 3938/2011 (Α΄ 61), δηλαδή πάλι Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα δε υπόλοιπα για την σύσταση της νέας αυτής Διεύθυνσης στο Υπουργείο μας αγνοούνται…
Κύριε Υπουργέ,
Το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους, με ιδιαίτερα καθήκοντα στην πολιτική προστασία του κράτους. Η προωθούμενη σκοπούμενη ενοποίηση με τον αστυνομικό βραχίονα, μας θυμίζει εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος της δεκαετίας του ΄80, που η ίδια, η τότε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνοντας το σφάλμα της ανακάλεσε. Δεν αποτελεί συντεχνιακό θέσφατο η υποστήριξη της αυτοτέλειας του Π.Σ. απλά αποτελεί παγκόσμιο κεκτημένο και δη ευρωπαϊκό, γεγονός που ειδικά εσείς ως παλαιός «Επίτροπος» στην Ε.Ε. θεωρούμε ότι το γνωρίζετε καλά.
Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου της γενικότερης επιτροπείας των δανειστών και της τρόικας, να διαλύσουν άλλη μια εθνική κοινωνική υπηρεσία της κρατικής οντότητας αυτής της ταλαίπωρης χώρας. Να σας θυμίσουμε ότι το 1942 οι τότε Γερμανοί Κατακτητές σεβάστηκαν το έργο του Π.Σ. και το διατήρησαν ως Υπηρεσία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι νέοι «Γερμανοί Εμπειρογνώμονες» που εδραιώνονται στη χώρα μας δεν θα σας υποχρεώσουν να πράξετε το αντίθετο.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *