Για τα επιδόματα αναπηρίας – κινδύνου & νυχτερινής αποζημίωσης

Συνάδελφοι

Δυστυχώς η αδιαφορία για τα ζητήματα του ένστολου προσωπικού των Σ.Α. δεν έχει τέλος. Ακόμα και οι οριζόμενες από τελευταίο μνημονιακό μισθολόγιο προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις για τα επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου, γραφείου, δεν έχουν εκδοθεί, με κίνδυνο αν δεν εκδοθούν σε ένα μήνα να σταματήσει η καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων. Ακολουθεί η κοινή ανακοίνωση των Σωματείων ΠΣ – ΕΛΑΣ για το εν λόγω θέμα:

Αρ. Πρωτ.: 500/3/59

Προς : Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. ΤΟΣΚΑ

Κοινοποίηση :

1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ

2) Αρχηγό της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγο κ. Β. ΚΑΠΕΛΙΟ

3) Γενικό Διευθυντή Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού

Υποστράτηγο κ. Σ. ΠΑΝΟΥΣΗ

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α-74), τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, θα καταβάλλονται μέχρι την 31-12-2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.

Με βάση τις ως άνω διατάξεις, το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4472/2017, ήτοι έως την 31-12-2017. Σε περίπτωση δε που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του ως άνω άρθρου και νόμου, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης και λύσης του ζητήματος, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του συνόλου των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, διενεργηθεί συνάντηση – σύσκεψη, παρουσία των αρχηγών των δύο (2) εν λόγω Σωμάτων, αλλά και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για τις προθέσεις της Κυβέρνησης επί των προαναφερόμενων ζητημάτων και κατατεθούν σχετικές προτάσεις μας.