Για την μετακίνηση των ενστόλων στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ

2016-02-01Συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αρ. φύλλου 126/28/1/2016 η υπ. αριθμ. Α−59909/4404 Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά τον “Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ”

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, στο άρθρο 6 καθορίζονται οι Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), στους οποίους περιλαμβάνεται το Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης).

Το συγκεκριμένο δικαίωμα, όμως σύμφωνα με το άρθρο 5 της συγκεκριμένης ΚΥΑ έχει ως προαπαιτούμενο το αρμόδιο Υπουργείο (Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.) να συνάψει προηγουμένως σύμβαση με τον ΟΑΣΑ και καταβάλει το αντίτιμο της δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, Ν. 3920/2011. Δεσμευτική προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ αποτελεί η πρόβλεψη και η εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

Επίσης στο ίδιο άρθρο (5) παρ. β. καθορίζεται εάν και όταν συναφθεί η σύμβαση του ΟΑΣΑ με το Υπουργείο μας και καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο, το “ελευθέρας” δεν θα πιστοποιείται πλέον με την υπηρεσιακή μας ταυτότητα, αλλά με την έκδοση από τον ΟΑΣΑ της «Κάρτας Ελεύθερης Μετακίνησης», η οποία θα ισχύει για το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις χρονικό διάστημα..

Η διάθεση των Καρτών αυτών θα πραγματοποιείται με εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου μας , το οποίο οφείλει να μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν εγκαίρως τις Κάρτες Μετακίνησης που δικαιούνται. Στις Κάρτες αυτές θα αναγράφεται το αντισυμβαλλόμενο με τον ΟΑΣΑ Υπουργείο, η κατηγορία του δικαιούχου, τα στοιχεία του, το έτος ισχύος και η Υπηρεσία χορήγησης. Τέλος θα επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, η οποία και σφραγίζεται από το φορέα χορήγησης.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, περιμένουμε από τον Υπουργείο μας να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ΟΑΣΑ.