Για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού του ΠΣ

Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 20135 Φ.100.5 // 04-04-2018 έγγραφό σας

Με το αναφερόμενο στην παραπάνω σχετική ζητείται για «πολλοστή φορά» εντός της τελευταίας πενταετίας, η υποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του ΠΣ, ως συνεισφορά στο έργο της πολλοστής σχετικής επιτροπής εργασίας για το εν λόγω θέμα.

Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι με το Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομοθετικά τουλάχιστο» υπό την προστασία του «περί Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου». Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι δράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις δραστηριότητες, που γίνονται στα πυροσβεστικά καταστήματα (διαμονή, διοικητικές εργασίες, κλπ) και δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, που γίνονται έξω από τους χώρους των εγκαταστάσεων του ΠΣ και έχουν να κάνουν με το κυρίως επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, δραστηριότητες με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα.

Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν «συνήθεις δραστηριότητες» επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για τις δε «δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες» ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.

Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε στο ΑΠΣ η «Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας» με αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η συγκεκριμένη Διεύθυνση εκπόνησε σχέδιο ΠΔ για τα μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρέναρε από την μη συνυπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω την προξενούμενης οικονομικής επιβάρυνσης(περί τις 100.000 ευρώ). Δέκα χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε.

Εκτός από την προαναφερθείσα ολιγωρία να θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 και όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3850/2010 και έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις δραστηριότητες». Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν «άγνωστες λέξεις» για το Πυροσβεστικό Σώμα :

– Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας

– Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

– Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης

– Η γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων

– Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.

Επειδή το όλο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο ΠΣ είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν πρέπει να αρκεστούμε και αυτή την φορά με έκφραση καλών προθέσεων, ή με ενάρξεις διαλόγου και επιτροπών, όπου και ζητούνται για άλλη μια φορά προτάσεις για το αυτονόητο.

Αν πράγματι, υπάρχει πρόθεση για υλοποίηση πλαισίου προστασίας υγείας και ασφαλείας του πυροσβεστικού προσωπικού θα πρέπει:

  1. Να εξασφαλιστούν άμεσα οι πόροι ώστε να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Ν.3850/2010 δηλαδή:
  • Να παρέχονται στους εργαζομένους του ΠΣ οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία προβλέπει.
  • Να τηρούνται υπάρχουν θεωρημένα βιβλία Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υποδείξεις τους και να γνωστοποιούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων τους.
  • Να υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης του Επαγγελματικού κινδύνου.
  • Να τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” βιβλίο ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται, βιβλίο συντήρησης κα.
  • Να αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εργατικά ατυχήματα.
  • Να συσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως 7 του Ν.3850/2010.
  • Να συσταθεί ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του Ν.3850/2010.
  1. Να υλοποιηθεί η σαφέστατη πρόβλεψη του Νόμου και να εκδοθεί το απαραίτητο ΠΔ για την εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του ΠΣ που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή, υπάρχει έτοιμο ολοκληρωμένο σχέδιο ΠΔ, το οποίο με μικρή επικαιροποίηση (αναφορικά με ονοματολογία και χαρακτηρισμό νέων διοικητικών δομών), μπορεί να επιλύσει χωρίς μάλιστα πρόκληση επιπλέον δαπάνης το καίριο αυτό πρόβλημα του πυροσβεστικού προσωπικού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ είχε την αποδοχή από το σύνολο των τότε σωματείων του ΠΣ (2008) και είχε επικυρωθεί και από το Υπουργείο Εργασίας δια του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) το 2008.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σταμούλης

Ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης