Για τη διαδικασία κληρώσεων για ορισμό συλλογικών οργάνων ΠΣ

2016-06-03_3Μετά από ερωτήματα μελών μας, απευθυνθήκαμε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ζητώντας υπεύθυνη ενημέρωση για τη διαδικασία που ακολουθείται για την κλήρωση για τον ορισμό των μελών που θα συγκροτούν τα μέλη των αναγκαίων συλλογικών οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα ζητούσαμε να μας γνωστοποιηθεί, ποιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011, αλλά και του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα» και μετέχουν των κληρώσεων. Επίσης επισημαίναμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2690/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προβλέπεται ότι «τα συλλογικά όργανα είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 υπάρχει η δυνατότητα και από το Πυροσβεστικό Σώμα, σύνταξης ηλεκτρονικού εγγράφου που μπορεί να προσυπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από περισσότερους από έναν χειριστές του, όπως συμβαίνει στην σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών των συλλογικών οργάνων.»

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με το υπ. Αριθ. 26191.Φ.105.6/22-4-2016 έγγραφό του μας γνώρισε τα ακόλουθα:

  1. Η κλήρωση και συμμετοχή δια φυσικής παρουσίας υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός του Ν. Αττικής για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΣ.
  2. Το έργο ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, στο οποίο βρίσκεται και η ψηφιακή υπογραφή, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
  3. Το ΠΣ δεν έχει τις υποδομές να διασφαλίσει τη μυστικότητα των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη
  4. Η δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προϋποθέτει την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Κατόπιν των παραπάνω με σχετικές μας παρεμβάσεις ζητούμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε εν έτη 2016, να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές δυνατότητες στην πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων και να δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη από όλη τη χώρα να συμμετέχουν σε αυτά.