Για τις άδειες προηγούμενων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Αρχηγέ,

Η δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 για τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, έστω και μετά από πολυετή καθυστέρηση, δικαίωσε τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσής μας, για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των αδειών και την χορήγηση και στο προσωπικό μας δικαιωμάτων κατοχυρωμένων εδώ και πολύ καιρό στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Στην παράγραφο 8 του νέου άρθρου 99 προβλέπεται ότι αν “για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλους Μαΐου, χρονολογία μέχρι την οποία η άδεια πρέπει να έχει διανυθεί, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της πέραν του μηνός αυτού.”

‘Οπως σας είναι γνωστό, πολλά μέλη μας – Αξιωματικοί, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έχουν υπόλοιπα αδειών παρελθόντων ετών, που σαφώς και είναι δύσκολο να τα λάβουν όλα μέχρι το ημερολογιακό όριο, που θέτει το νέο Π.Δ.

Κατόπιν των παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση των δικαιουμένων τους αδειών, είτε με την ενσωμάτωση των υπολοίπων στην οφειλομένη άδεια του ενεστώτος έτους, είτε με την μετατροπή τους σε ημερήσιες αναπαύσεις, είτε ακόμα και με την οικονομική αποζημίωση των οφειλομένων.