Για το προσχέδιο Νόμου “Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας”

Προς:

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ι. ΠΑΝΟΥΣΗ

Κοινοποίηση:

1) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. ΜΑΡΔΑ

2) Γενικό Γραμματέα Πολικής Προστασίας κ. Α. Μαυρόπουλο

3) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου

4) Πολιτικά Κόμματα

5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κύριε Καθηγητά

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αυτές τις μέρες. σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας», με το οποίο προβλέπεται η αλλαγή του συνολικού πλέγματος που επανακαθορίζει τις αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι η μεγάλη αύξηση στο όριο της χιλιομετρικής απόστασης, μετά από την οποία δικαιολογούνται αποζημιώσεις. Ειδικά για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζεται στο σχετικό άρθρο 15, ότι :

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας & Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι αν δεν προβλεφθεί άμεσα, μετά την τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, το σχετικό Π.Δ. που να ρυθμίσει με διαφορετικό τρόπο τα των ενστόλων, μεταξύ των άλλων η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, θα χορηγείται μετά τα 160 χιλιόμετρα. Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση “περικοπών”, σαφώς και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πυροσβεστικό προσωπικό, που η εκτέλεση των καθηκόντων του σε “εκτός έδρας” αποστολές, αποτελεί μία από τις δύσκολες, επίπονες και επικίνδυνες αποστολές του. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως η “εκτός έδρας” απασχόληση του πυροσβεστικού προσωπικού, συνοδεύεται και με “δωρεάν υπερεργασία”, άρα τυχόν υλοποίηση των νέων αυτών ρυθμίσεων, θα είναι διπλό κτύπημα.

Κύριε Καθηγητά,

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιπυρική περίοδο, όπου οι Πυροσβέστες σε όλη την χώρα, καλούνται, υπό το βάρος πολλών προβλημάτων, να διασφαλίσουν την πολιτική προστασία της χώρας και τον εθνικό φυσικό πλούτο, τέτοιες εξελίξεις σαφώς και δεν προσφέρουν στο κλίμα της απαραίτητης εργασιακής ειρήνης. Επειδή γνωρίζετε καλά το πυροσβεστικό έργο, πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσετε την θωράκισή του πυροσβεστικού προσωπικού, και θα το προστατεύσετε από άλλες τυχόν περικοπές- κατάλοιπα των μνημονιακών δεσμεύσεων.