Διαδικασία κληρώσεων για ορισμό συλλογικών οργάνων Πυροσβεστικού Σώματος

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ι. Καρατζιά

Κοιν.: Γραφείο Συντονιστή Υποστήριξη Α.Π.Σ.

κ. Αρχηγέ

Σε εφαρμογή της υπ. αριθ. Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρεί στην διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των μελών που θα συγκροτούν τα μέλη των αναγκαίων συλλογικών οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά από ερωτήσεις πολλών μελών μας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα, επειδή επίκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, ποιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011, αλλά και του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα» και μετέχουν των κληρώσεων.

Τέλος θα πρέπει να σας επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2690/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προβλέπεται ότι «τα συλλογικά όργανα είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 υπάρχει η δυνατότητα και από το Πυροσβεστικό Σώμα, σύνταξης ηλεκτρονικού εγγράφου που μπορεί να προσυπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από περισσότερους από έναν χειριστές του, όπως συμβαίνει στην σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών των συλλογικών οργάνων.

Και οι δύο παραπάνω διαδικασίες από όσο γνωρίζουμε υποστηρίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα.