Επεξεργασία – Προτάσεις για σχέδια ΠΔ για κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών και Διοικητικούς Αξιωματικούς

ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Επιτροπές ΕΑΠΣ

Συνάδελφοι

Το ΑΠΣ μας απέστειλε τρία σχέδια ΠΔ που αφορούν:

  1. την τροποποίηση του ΠΔ 305/1992 περί ιεραρχίας κρίσεις, προαγωγές, αποστρατείες Αξιωματικών ΠΣ
  2. τον κανονισμό μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού από Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών
  3. τον κανονισμό μεταθέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών.

Σας αποστέλλουμε τα σχετικά κείμενα, προκειμένου να τα επεξεργαστείτε και ενημερώνοντας τους συναδέλφους – μέλη της ΕΑΠΣ, να διαμορφώσετε απόψεις- προτάσεις.

Παρακαλούμε να αποστείλετε, ηλεκτρονικά, στο ΔΣ της ΕΑΠΣ τις κριτικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των σχετικών ΠΔ μέχρι την 26/07/2017.