Επιστολή στον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για επέκταση της μάχιμης πενταετίας

Κοινή Παρέμβαση ΕΑΠΣ-ΠΟΑΞΙΑ

Κύριε Υπουργέ,

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της μάχιμης πενταετίας έχει ως ακολούθως:

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 των ν.δ. 414/1974 (Α – 138), 142/1974 (Α – 318) και 179/1974 (Α – 347), ο χρόνος υπηρεσίας του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικό, σε ορισμένες Υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1949 έως 31-12-1984 και μέχρι πέντε έτη συνολικά υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία). Δηλαδή τους προστίθεται συντάξιμος χρόνος από 1 έως 5 έτη.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 142/74 (Α – 318) ο χρόνος υπηρεσίας των οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού σε ορισμένες Υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-49 έως 31-12-79 και μέχρι πέντε έτη συνολικά, υπολογίζεται στο διπλάσιο.

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2592/98 (Α – 57) επεκτάθηκε το χρονικό διάστημα υπολογισμού της υπηρεσίας στο διπλάσιο από 31-12-79 μέχρι και 31-12-84 και επιπλέον προστέθηκαν και άλλες Υπηρεσίες, καθώς με διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3075/2002 (Α – 297).

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 (Α – 52) επεκτάθηκε το χρονικό διάστημα υπολογισμού της υπηρεσίας στο διπλάσιο από 31-12-1984 μέχρι το τέλος του έτους 1992, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006(Α – 265), επεκτάθηκε ο υπολογισμός στο διπλάσιο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας και για υπηρεσία που είχε παρασχεθεί ή παρέχεται από 1.1.1993 και μετά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1902/1990 (Α΄-138) και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α΄-120), σύμφωνα με τις οποίες για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατατάχθηκαν από 1-10-1990 και μετά, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι κρατήσεις θα πραγματοποιούνται επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου (άρθρο 55 περίπτωση ΣΤ, ν. 1249/1982 ΦΕΚ Α 43) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.

Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση του χρόνου αυτού, γίνεται με την καταβολή εισφορών, άμεσα με ανάλογη παρακράτηση αυτών, από τις μηνιαίες αποδοχές των ενδιαφερομένων, και δεν προσαυξάνει ούτε τις μισθολογικές προαγωγές, ούτε το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αλλά λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία μόνο για τον κανονισμό της σύνταξης.

Κ. Υπουργέ,

Μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου με το οποίο μεταξύ άλλων υπήρξε τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, εισάγοντας νέα ποσοστά αναπλήρωσης από τα οποία, αφενός μεν προκαλείται απώλεια στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών περίπου έως και 30%, και αφετέρου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία να παραταθεί πλέον των σαράντα ετών, βελτιώνοντας έτσι το συντελεστή αναπλήρωσης και παρέχοντας τη δυνατότητα για τη μέγιστη απόδοση της σύνταξης. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να επεκταθούν οι Υπηρεσίες στις οποίες ο χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο συμπεριλαμβανομένων όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, και της Πυροσβεστικής, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν όλοι πλέον οι Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που επιθυμούν να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή και να προβούν σε αναγνώριση χρόνου.

Επιπλέον και αν λάβουμε υπόψη:

α) Το γεγονός ότι οι Αστυνομικοί και Πυροσβέστες στο σύνολό τους διατίθενται σε εκτέλεση μάχιμων υπηρεσιών ανεξαρτήτως που υπηρετούν (Επιτελεία Δ/νσεων, Γραμματείες Τμημάτων, Δ/νσεις Αρχηγείων κ.λπ.), Επίσης ότι, ο κάθε Αστυνομικός δεν κατέχει ο ίδιος το τεκμήριο επιλογής των μεταθέσεών του, καθόσον η Υπηρεσία έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την τοποθέτηση σε μάχιμες ή Επιτελικές Υπηρεσίες, από όπου βεβαίως διατίθεται, σε κάθε περίπτωση και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, σε εξωτερικές υπηρεσίες (φρούρηση, μέτρα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας κ.λπ.).

β) Την δύσκολη οικονομική κρίση που διάγει η χώρα, και το γεγονός ότι, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο και το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από αυξημένες δράσεις και την φιλοτιμία του προσωπικού, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων εξασφαλίζοντας μέχρι και τώρα τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους.

Κρίνουμε ως επιβεβλημένη αυτή την πρωτοβουλία από πλευρά σας για την εκδήλωση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων προς ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.