Επιτροπές εργασίας ΑΠΣ

Προς

1. Περιφερειακές Επιτροπές ΕΑΠΣ

2. Μέλη ΕΑΠΣ

Συνάδελφοι

Το ΑΠΣ με σχετικές αποφάσεις του την 07-10-2016, συγκρότησε δύο επιτροπές εργασίας, μία για «την αναθεώρηση του βαθμολογίου των κατωτέρων οργάνων του ΠΣ» και μία για την «αναθεώρηση του ΠΔ 305/1992».

Και στις δύο παραπάνω επιτροπές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ένωσής μας.

Επειδή ο ορισθείς χρόνος εργασίας των δύο επιτροπών είναι βραχύς, τα μέλη της ΕΑΠΣ και των Περιφερειακών Επιτροπών της ΕΑΠΣ που επιθυμούν να αποστείλουν απόψεις για τα προς επεξεργασία θέματα να τις αποστείλουν μέχρι 16-10-2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eapsgr@gmail.com