ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ & ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 2516 // 11-10-2011
Προς: 1. Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης
 …………2. Αντιπρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών
… ………3. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
…… ……4. Πολιτικά κόμματα
……… …5. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
………… 6. Μέλη Ε.Α.Π.Σ.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Στην πρωτοφανή επίθεση που δέχεται το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο στο πενιχρό του εισόδημα, όσο στα ασφαλιστικά κεκτημένα , εργασιακά δικαιώματα του και στην απαξία και εγκατάλειψη του πυροσβεστικού οργανισμού, έρχεται να προστεθεί και η ένταξή του, σε διατάξεις της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ. Μια ένταξη που αφορά μόνο το πυροσβεστικό προσωπικό και όχι το προσωπικό των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 33 για την «κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία» υπάρχει σχετική ρύθμιση (παραγ. 6ζ) που αναφέρει ότι το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 6 του συγκεκριμένου άρθρου. Σαφέστατα με την παραπάνω ρύθμιση προκύπτει όμως ότι έχουν εφαρμογή για το Π.Σ. και το πυροσβεστικό προσωπικό, όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι του συγκεκριμένου άρθρου και ειδικότερα σύμφωνα με αυτές:
1. (Άρθρο 33 παρ.1α)
Θα καταργηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, οι κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός από αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
2. (Άρθρο 33 παρ.1β)
Θα απολυθούν αυτοδικαίως μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι (με την ιδιότητα του πολιτικού δημοσίου υπαλλήλου Ν.3511, άρθρο 3 παρ.1 και 2) που συμπληρώνουν 35ετη πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον και τα δύο πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-12-2013.
3. (Άρθρο 33 παρ.2)
Οι συνάδελφοι που με την παραπάνω ρύθμιση απολύονται αυτοδικαίως, τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.). Λόγω όμως των επομένων τριών παραγράφων του ίδιου άρθρου του νομοσχεδίου, για τις οποίες εξαιρείται το πυρ/κο προσωπικό, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την συμπλήρωση της 35ετιας και του 55ου της ηλικίας οπότε και θα συνταξιοδοτηθούν. Επίσης οι οργανικές θέσεις των παραπάνω συναδέλφων καταργούνται αυτοδικαίως, ένα μήνα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Δηλαδή απ ότι φαίνεται μέχρι το 2013 θα έχει απολυθεί μεγάλο ποσοστό από ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς αλλά και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό Πυρονόμων και Υπαξιωματικών, ενώ θα καταργηθούν από το οργανόγραμμα του Π.Σ. οι θέσεις τους.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Δεν ξέρουμε αν η βιασύνη των εκτελεστών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ είναι αυτή που συμπεριέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα στις διατάξεις του παραπάνω νομοσχεδίου, από προχειρότητα, ή σκοπίμως ώστε να ολοκληρωθεί η πολιτική της απαξίωσης, συρρίκνωσης και διάλυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με όλες τις συνέπειες που θα έχει στην ασφάλεια των πολιτών, της περιουσίας τους καθώς και στην προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *