Ζητήματα Διοίκησης Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών
  2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από σχετική παρέμβαση της Επιτροπής Αξιωματικών ΕΚ της ΕΑΠΣ, τέθηκε συγκεκριμένος προβληματισμός σχετικά με τη Διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα στον Κανονισμό Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών (ΥΑ 5804 οικ.Φ.109.1. // 17-02-2009) προβλέπεται ότι τη Διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών (ΛΠΣ) αναλαμβάνει ο κατά βαθμό Ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβαθμίας ο αρχαιότερος Αξιωματικός Πλοηγός Κυβερνήτης (Π/Κ).

Στον ίδιο αυτό κανονισμό αναφορικά με τον ορισμό του Υποδιοικητή των συγκεκριμένων υπηρεσιών δεν υπάρχει ειδικότερη απαίτηση, εφαρμοζόμενα προφανώς τα γενικότερα περί αναπλήρωσης της διοίκησης (ο αρχαιότερος αξιωματικός της υπηρεσίας).

Επίσης με ρύθμιση της ιδίας περιόδου (ΠΔ 46/1988) ορίζεται ότι ο Αξιωματικός Υπηρεσίας στους ΛΠΣ ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός ΓΚ ή Πλοηγός Κυβερνήτης κάθε φυλακής.

Μετά από μερικά χρόνια, με το ΠΔ 77/2011, τροποποιείται ο ορισμός του Αξιωματικού Υπηρεσίας στους ΛΠΣ και καθορίζεται ότι ως Αξιωματικός Υπηρεσίας ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κάθε φυλακής (Κυβερνήτης ή Μηχανικός).

Τρία χρόνια αργότερα, έρχεται ο Ν.4249/2014 στο άρθρο 72, να επεκτείνει την παραπάνω ρύθμιση από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και στον ορισμό του Διοικητή των ΛΠΣ ορίζοντας ότι : «η Διοίκηση των Υπηρεσιών του ΠΣ ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων κλάδων».

Είναι ξεκάθαρο ότι και από τις δύο τελευταίες μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις του υφιστάμενου Κανονισμού Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, ότι Διοικητής και Υποδιοικητής ή Αναπληρωτής Διοικητού των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών πρέπει να ορίζεται ο κατά βαθμό Ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβαθμίας αρχαιότερος Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων, ανεξάρτητα αν είναι Κυβερνήτης ή Μηχανικός.

Κύριε Αρχηγέ

Πέρα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Διοίκηση των ανωτέρω υπηρεσιών, δεν μπορεί να έχει διαφορετικό status από το γενικότερο διοικητικό κανόνα του ΠΣ όπου η ιεραρχία είναι πρωτευούσης σημασίας για τον ορισμό του Διοικητή και του Υποδιοικητή ή αναπληρωτή του.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως γίνει η απαραίτητη τροποποίηση του Κανονισμού Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, ώστε να αποτυπωθούν οι μεταγενέστερές του, νομοθετικές ρυθμίσεις, αναφορικά με τον ορισμό της Διοίκησης τους.