Η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4249/2014

Αρ. Πρωτ. : 3440 // 03-12-2014

Σχετ. : Η από 21-11-2014 συνάντησή μας

Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν οι αλλαγές που φρονούμε ότι θα πρέπει να γίνουν στον πρόσφατο Ν.4249/2014, για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Όπως σας επισημάναμε για τα συγκεκριμένα είχαμε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες μας και στις συναντήσεις με την τότε πολιτική ηγεσία και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου κληθήκαμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Συγκεκριμένα:

 1. Στο χαρακτήρα του πυροσβεστικού προσωπικού θα πρέπει να ληφθεί η σημαντική απόφαση και να επιλυθεί η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού, καταργώντας την κατηγορία των ΠΠΥ και εντάσσοντας στο πυροσβεστικό προσωπικό και θα πρέπει να συμπληρωθεί η κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις πραγματικά εποχικές επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΣ.
 2. Η σύσταση του μοντέλου δύο Υπαρχηγών, όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου, εισήγαγε ένα ιεραρχικό μοντέλο δοκιμασμένο στο παρελθόν για λίγο χρόνο και καταργημένο ως αποτυχημένο. Η διοικητική αυτή μορφή επίσης δεν υπάρχει στα έτερα ΣΑ, δεν εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, ενώ περιπλέκει την πορεία της διοικητικής καθημερινότητας. Η πρόταση συνίσταται στην κατάργηση του ενός Υπαρχηγού – Αντιστρατήγου.
 3. Πρέπει να καταργηθεί ο Συντονιστής Υποστήριξης, θεσμός άγνωστος και με αναντιστοιχία σε άλλα Σώματα και επανέλθει στη θέση του ο θεσμός του Προϊσταμένου του Επιτελείου με το βαθμό του Υποστρατήγου. Παράλληλα θα πρέπει να επανασυσταθούν οι δύο Προϊστάμενοι των δύο Κλάδων Υποστήριξης και Επιχειρήσεων, με μεταφορά σε αυτές των δύο Αρχιπυράρχων από τους προβλεπόμενους στους Διευθυντές Διευθύνσεων.
 4. Από τις έξι (6) υπερ-διευθύνσεις, θα πρέπει να αποσπαστεί το αντικείμενο της υγείας και ασφάλειας και της πληροφορικής και να συσταθούν σε ξεχωριστές διευθύνσεις, αυτές της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προσωπικό.
 5. Η εισαγωγή του θεσμού των τριών Συντονιστών Επιχειρήσεων – Υποστρατήγων, όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου παραμένει ακόμα άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η καινοφανής σύλληψή του, χωρίς προηγούμενο και αντιστοιχία σε κανένα άλλο Σώμα, όπως το είχαμε επισημάνει προ της ψηφίσεως του Νόμου, επιβεβαιώθηκε και στην εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο επίπεδο Διοίκησης, ουδέν προσέφερε. Η πρότασή μας είναι η κατάργηση του θεσμού και η επαναφορά του δοκιμασμένου θεσμού των δύο Γενικών Επιθεωρητών – Αντιστρατήγων, Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αντίστοιχα και η επαναφορά του Διοικητή ΠΕΠΥΔ –Υποστρατήγου στην Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα.
 6. Χωρίς καμία μελέτη και αναγκαιότητα, περικόπηκε ο καταληκτικός βαθμός των συναδέλφων Αξιωματικών ΕΥ Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών. Η πρόταση είναι να επανέλθει καθότι είναι κατάφωρο άδικο για την προσφορά των συγκεκριμένων συναδέλφων.
 7. Παρά την θετική πρόθεση για τον εκσυγχρονισμό της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρχήν υποβαθμίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών (Δοκίμων Ανθυποπυραγών), με πλήρη αναντιστοιχία με τις υπόλοιπες Σχολές των ΕΔ και ΣΑ. Επίσης το όλο εγχείρημα, οπισθοδρομείτε καθώς προβλέπεται στο Νόμο να χρησιμοποιείται ως δομή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Π.Δ. 174/1983 που είναι πεπαλαιωμένο και για το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές προκειμένου να το τροποποιήσουν. Οι περισσότερες οργανωτικές ρυθμίσεις του Νόμου είναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίησης και των βασικών δομών της και τα υπόλοιπα περί λειτουργίας της Ακαδημίας, θα πρέπει να εισαχθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν με Π.Δ. ή Υ.Α.
 8. Η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Πυροσβεστών από το νέο σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
 9. Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.
 10. Για τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη διασύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπαγωγή στο ΥΠ.ΕΣ.
 11. Καθιερώθηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Επιθεώρησης του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο όμως ως μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές δομές ελέγχου, (Εσωτερικές Υποθέσεις ΕΛΑΣ, Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, Τακτική Ελληνική Δικαιοσύνη) διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. Άρα θα απασχοληθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ιδιαίτερη αναγκαιότητα, αφού η δικαιοδοσία τους βρίσκεται και στις προαναφερόμενες Αρχές.

 Κύριε Υπουργέ,

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν ακόμα και μια σειρά ακόμα από προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Νόμου, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, και όπως το πράξατε για τα αντίστοιχα ζητήματα της ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει μετά από πρωτοβουλία σας, να γίνει μια ευρεία τροποποίηση και για τα ζητήματα του ΠΣ.