Η Εκλογική Αποζημίωση ( 62 € μικτά)

2015-09-18-4Συνάδελφοι

Με την υπ’ αριθ. 31602/15-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΓ0465ΦΘΕ-ΕΝΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκε η ειδική εκλογική αποζημίωση μας, για την έκτακτη απασχόλησή μας, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Η ως άνω αποζημίωση ανέρχεται στο δυσθεώρητο ποσό τα 62 € μικτά, καθώς υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος.

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα, δικαιούχοι του είναι οι συνάδελφοι που δεν κωλύθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 28-08-2015 έως 20-09-2015, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της εκλογικής, αιμοδοτικής και συνδικαλιστικής αδείας.

Η διαδικασία πληρωμής θα προσδιοριστεί σε νεώτερο χρόνο.