Η ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΚΑΜΑΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ

Συνάδελφοι,

Με τον τελευταίο μνημονιακό Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε το νέο Μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τους Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα.  Παρότι ο κλάδος μας εξαιρέθηκε ρητά από το πεδίο εφαρμογής του, ορισμένες διατάξιες του έχουν εφαρμογή και στις αποδοχές των ενστόλων. Συγκεκριμένα:

Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Από την 01-11-2011 ισχύει η νέα μηνιαία οικογενειακή παροχή για τον υπάλληλο με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ως ακολούθως. Το τσεκούρωμα έρχεται καθόσον η οικογενειακή παροχή δεν καταβάλλεται:

● στους έγγαμους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει παιδιά
● όταν τα τέκνα τους έχουν ενηλικιωθεί ή περαιώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Για να συνεχίσει να καταβάλλεται η παροχή στα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να συνεχίζουν την φοίτηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι την συμπλήρωση του 19ου έτους ηλικίας τους.
β) Να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες Σχολές ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια καταβολής είναι περιορισμένη και συναρτάται από τον χρόνο κανονικής φοίτησης και σε καμία περίπτωση μετά την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης σε ανώτερες – ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. με την στρατιωτική θητεία, η καταβολή της οικογενειακής παροχής δεν διακόπτεται.
γ) Να έχουν αναπηρία (σωματική ή πνευματική) σε ποσοστό άνω του 50% στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επ’ αορίστου ανεξάρτητα αν στην οικογένεια χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Οργανισμό όπως Πρόνοια, κ.λ.π.

● Σε περίπτωση ενηλικίωσης του πρώτου τέκνου ή διακοπής για οποιοδήποτε άλλο λόγο της παροχής σ’ αυτό, το δεύτερο τέκνο λαμβάνει την θέση του πρώτου και το ίδιο ισχύει και για την θέση των λοιπών τέκνων.

Β) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ
Καθιερώθηκε η χορήγηση επιδόματος εορτών – αδείας συνολικού ύψους 1000 € ως εξής:
α) επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 € που καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου
β) επίδομα Πάσχα ύψους 250 € που καταβάλλεται δέκα (10) ημέρες πριν το Πάσχα
γ) επίδομα άδειας ύψους 250 € που καταβάλλεται την 1 Ιουλίου εκάστου έτους.

Επισημαίνεται όμως:
α) Τα ανωτέρω ποσά υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
β) Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανόμενων και των επιδομάτων (εορτών – άδειας) δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογισμένες σε δωδεκάμηνα βάση το ποσό των 3.000 € μεικτά.

Παράδειγμα
Συνάδελφος που λαμβάνει συνολικά πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανόμενων και των προαναφερόμενων ποσών των επιδομάτων εορτών, αδείας 3.033 € μεικτά (αποδοχές 2.950 χ 12 μήνες + 1000 € επιδόματα=36.400 € δια 12 μήνες ίσον 3.033 € μηνιαίως) θα του αφαιρεθεί το ποσό των 400 € που υπερβαίνει τις ετήσιες μεικτές αποδοχές, από τα επιδόματα εορτών και θα λάβει τελικά το ποσό των 600 € μεικτά (300 € τα Χριστούγεννα, 150 € το Πάσχα, 150 € το επίδομα αδείας).

Γ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ
Με τις διατάξεις του αρ. 38 εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης (αύξηση χρονοεπιδόματος – μισθολογικές προαγωγές) χωρίς να προσδιορίζεται και το χρονικό πλαίσιο ισχύος.

Δ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Φοροπαγίδες κρύβουν τα ψιλά γράμματα των τελικών ρυθμίσεων του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, που ψηφίστηκε από τη Βουλή.Οι κρυφές επιβαρύνσεις έχουν να κάνουν με τα τεκμήρια, τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, τις περικοπές και τις προϋποθέσεις για τις φοροαπαλλαγές.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *