ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ

– Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλίας Αξιωματικών του ΠΣ (ΑΕΠΑΠΣ)

– Υποψήφιος Σταύρος Χ. Κουλαουζίδης

– Ενωμένοι Ανεξάρτητοι Αξιωματικοί ΠΣ (ΕΑΑΠΣ)