Και τα επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην πολιτική επιβράβευσης.

Συνάδελφοι

Μετά από τις παρεμβάσεις των σωματείων των εργαζομένων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανταποκρίθηκε και αποφάσισε την ένταξη στην πολιτική επιβράβευσης και των μη ενυπόθηκων δανείων μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Δανείων, που πολλοί συνάδελφοι έχουν λάβει και εξαιρούνταν από την παραπάνω ρύθμιση. Συγκεκριμένα το εν λόγω Ταμείο, είχε αποφασίσει να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων με μείωση του επιτοκίου 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου των δανείων.

Μετά τις παρεμβάσεις, το Ταμείο με την 3626/7 ενέκρινε την ένταξη στην πολιτική της επιβράβευσης και τους συνεπείς δανειολήπτες με μη ενυπόθηκα δάνεια μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα αφορά την επιστροφή των τόκων που κατεβλήθησαν κατά το α΄εξάμηνο του 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1%.

Όπως ενημερώνει με σχετικό έγγραφο το Ταμείο, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία πίστωσης των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Π.& Δανείων www.tpd.gr και μέσω της πύλης e-services να καταχωρήσουν τους ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ