ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – Ορισμός εκπροσώπου – υποβολή προτάσεων

Αρ. Πρωτ. : 2726 // 17-07-2012

ΣΧΕΤ. : Το υπ. αριθ. 42286 Φ.200.1/12-7-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το συγκεκριμένο θέμα η Ένωσή μας έχει επεξεργαστεί και έχει υποβάλλει στο ΑΠΣ στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιτροπής προς τούτο, ολοκληρωμένη πρόταση (Σχέδιο Π.Δ) για τον κανονισμό μεταθέσεων. Επιπροσθέτως σε παρέμβαση της με νομικό κείμενο στο Συμβούλιο Επικρατείας εξέφρασε συγκροτημένα τις διαφωνίες της για το προωθούμενο από το ΑΠΣ σχετικό Π.Δ.

Κατόπιν τούτου αναμένουμε την πρόταση πλαίσιο του ΑΠΣ υπό τα παραπάνω δεδομένα αλλά και με την νέα διάσταση του κανονισμού μετά την τριχοτόμηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού και την ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και για το προσωπικό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Για το τελευταίο θέμα, και προκειμένου να διαμορφώσουμε πρόταση, θα πρέπει να προηγηθεί από το ΑΠΣ ο καθορισμός των οργανικών θέσεων τόσο για τους μόνιμους Πυροσβέστες όσο και για τούς Π.Π.Υ ανά ειδικότητα σε όλες τις Π.Υ της χώρας.

Προκειμένου όμως να προβούμε σε προεργασία πρότασης για τον κανονισμό μεταθέσεων των Π.Π.Υ παρακαλούμε να μας αποστείλετε την υφιστάμενη κατάσταση με τις τοποθετήσεις ανά ειδικότητα και ανά αριθμό στις Π.Υ όλης της χώρας. Επίσης ως τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος μας, στην επιτροπή θα παραστεί μέλος του Προεδρείου του ΔΣ της ΕΑΠΣ.