Καταγγελία για τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών

Συνάδελφοι κοινοποιούμε την ανακοίνωση – καταγγελία που μας απέστειλε η παράταξη “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” που αφορά τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κύριε Αρχηγέ

Στις 18-11-2016 είχαμε καταγγείλει ως συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΣ» γεγονότα και πράξεις της Δ/σης σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυρ/κού Σώματος και σας ζητήσαμε να παρέμβετε για την διασφάλιση του θεσμού. Η απόφαση επαναπροκήρυξης των εκλογών επιβεβαιώνει εν μέρει την καταγγελία μας και δηλώνουμε εν μέρει διότι:

α) Η επαναπροκήρυξη των εκλογών υπογράφεται αναρμοδίως από τον κ. Υπαρχηγό Υποστήριξης του Σώματος (τον οποίο σεβόμεθα ως Αξιωματικό και θεσμό), μιας και γίνεται μνεία σε απόφαση μεταφοράς Αρμοδιοτήτων του έτους 2006 που το ΑΠΣ είχε άλλη δομή (ένας Υπαρχηγός και Επιθεωρητές), απ΄ αυτήν που έχει σήμερα με τον Ν.4249/2014 και οι αρμοδιότητες του Υπαρχηγού Υποστήριξης καθορίζονται από την ΥΑ με αριθμό ΕΜ/2/178/2014 (Β 108) και την ΥΑ με αριθμό 18386 οικ. Φ.109.1 // 2014 (Β942) παραβλέποντας και την Απόφαση υπ΄ αριθ. 33674 οικ.109.1 // 16-08-2010 (Β 1296) που στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται ρητά: «Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο Αρχηγός του Πυρ/κού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής».

Διαφαίνεται με σαφήνεια ότι ακόμη και με ακραία διασταλτική ερμηνεία εκχώρησης αρμοδιοτήτων δεν δύναται να εκχωρηθεί δικαίωμα υπογραφής ή αρμοδιότητα με προγενέστερη μεταβίβαση αυτών. Εκ των δεδομένων φαίνεται ότι: Η αρχική προκήρυξη εκλογών έγινε πέραν των καθοριζομένων χρονικών ορίων (15-10) και από μη αρμόδιο θεσμό.

Θεωρούμε ότι με δική σας παρέμβαση δύναται να προκύψει ομαλότητα των εκλογικών διαδικασιών.

β) Η Διεύθυνση «Προσωπικού» κατά το άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 33674 οικ.Φ.109.1 // 2010 (Β 1296) Απόφασης ΑΠΣ αποστέλλει εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών το εκλογικό υλικό.

Στις 18-11-2016 εξεδόθη αναρμοδίως εντολή που υπογράφει ο Τ. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων για επιστροφή εκλογικού υλικού, από τις ΠΥ προβαίνοντας αυθαιρέτως για μια ακόμη φορά στην εκλογική διαδικασία.

Δυστυχώς στις 25-11-2016 με απόφαση του νυν Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων πληροφορηθήκαμε ότι «έχει ήδη ταχυδρομηθεί» εκλογικό υλικό προς τις Πυρ/κές Υπηρεσίες, δηλ. υπάρχει δυνατότητα μία ΠΥ να έχει το σύνολο του εκλογικού υλικού (παλαιού και νέου) και παρεμβαίνει άμεσα στην διαδικασία ζητώντας να αναφέρουν οι ΠΕΠΥΔ παραλαβή και έναρξη ψηφοφορίας.

Παρακαλούμε και ζητούμε όπως αποσταλούν σε εμάς καθώς και στον έτερο συνδυασμό, όσο και στους μεμονωμένους υποψηφίους ο πίνακας με τις συστημένες αποστολές της 1ης Διαδικασίας που φαίνονται οι ημερομηνίες αποστολής αλλά και του συνόλου των επιστροφών με ημερομηνία, όσο και τα αντίστοιχα της 2ης Διαδικασίας .

Ζητούμε την λήψη απόφασης ως αυτή αναφέρεται στην 1η καταγγελία μας.

Ο Εκπρόσωπος του συνδυασμού

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ