Μετάθεση της νομιμότητας στις μεταθέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστκού Σώματος

Προς :

  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Κοινοποίηση :

  1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών
  2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των «κρίσεων και προαγωγών» των ανώτατων και ανωτέρων αξιωματικών, το αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων, υπό την προεδρία σας συνεδρίασε και αποφάσισε τις μεταθέσεις Αξιωματικών που κοινοποιήσατε με τις υπ. αριθ. 6000 Φ201.1 // 25-01-2017 και 5998 Φ202.1 // 25-01-2017 διαταγές.

Όπως είναι γνωστό η όλη διαδικασία γίνεται κατά εφαρμογή του ΠΔ 170/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και το αρμόδιο συμβούλιο δεσμεύεται για την πλήρη τήρησή των διατάξεων του.

Στην πρώτη απόφαση (υπ. αριθ. 6000 Φ 201.1 // 25-01-2017) μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται μετάθεση Πυράρχου, ο οποίος μετατίθεται σε πόλη που δεν υπάρχει θέση του βαθμού του, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 10 σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 22 του ΠΔ 170/1996.

Στην δεύτερη απόφαση (5998 Φ202.1 // 25-01-2017) μετατίθενται δύο νεοπροαγόμενοι Αντιπύραρχοι κατά παράβαση των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρου 16 του ΠΔ 170/1996.

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της χορήγησης Φύλλων Πορείας καθορίζεται από την παρ. 8 του άρθρου 19 του ΠΔ 170/1996, όπου ρητά περιγράφεται τι δεν επιτρέπεται.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, γνωρίζουμε ότι είστε ενήμερος από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου, τα οποία και μειοψήφησαν στην λήψη των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Πέρα από τις παραπάνω περιπτώσεις, που υπερβαίνουν το γράμμα του νόμου, δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε και η έτερη πηγή δικαίου, το πυροσβεστικό έθος, να μετατεθούν συνάδελφοι Αξιωματικοί (που είναι εκτός κανονισμού), που συμπλήρωσαν (εκτός τόπου συμφερόντων τους) ένα ή και περισσότερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, με ότι αυτό σημαίνει για την προσωπική και οικονομική τους κατάσταση, ειδικά στις σημερινές συνθήκες της μνημονιακής καταιγίδας.

Τέλος και στις δύο διαταγές δεν υπάρχει πρόβλεψη για την χορήγηση στους μετατιθέμενους, προκαταβολής των δικαιουμένων οδοιπορικών, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάβασης και εγκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει σχετική αναφορά στις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων. Αυτό το επισημαίνουμε διότι μέχρι και σήμερα αριθμός συναδέλφων που μετατέθηκαν πέρσι, δεν έχουν ακόμα λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση ενός από αυτούς, ο οποίος μετατίθεται για δεύτερη φορά.

Κύριε Αρχηγέ

Στην τελευταία μας συνάντηση, είχατε δηλώσει την προσήλωση σας στην νομιμότητα των εκδιδόμενων αποφάσεων του ΑΠΣ, αυτονόητη άλλωστε υποχρέωση των κρατικών λειτουργών.

Παρακαλούμε προ της υλοποίησης των μεταθέσεων των προαναφερόμενων διαταγών, να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Μεταθέσεων των Αξιωματικών, ώστε να εξεταστούν τα παραπάνω και να θεραπευτούν εντός του πυροσβεστικού οργανισμού.