Ξεκίνησε πάλι η χορήγηση δανείων από το ΤΕΑΥΠΣ / ΤΕΑΠΑΣΑ

2014-07-15-2Μετά από χρονική παύση, ξεκίνησε η δυνατότητα χορήγησης δανείων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – ΤΕΑΥΠΣ. του ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την υπογραφή της υπ.αριθ.12782-ζ’ Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την αποδέσμευση κεφαλαίων για τη χορήγηση τους.

Τα προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών χορηγούνται στους δικαιούχους μετόχους του ΤΕΑΥΠΣ αποκλειστικά προς αντιμετώπιση τόσον των εξόδων γάμου, τοκετού, βαριάς ασθένειας, επιβεβλημένης ιατρικά λουτροθεραπείας, θανάτου, καθώς και περιπτώσεων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης (εγκατάλειψη οικίας λόγω θεομηνίας, έξωση, αναπόφευκτη επισκευή), κατά την έννοια της Απόφασης ΝΕ1286/9/63 της Τράπεζας Ελλάδος, όσον και των από τις Καταστατικές Διατάξεις των Τομέων κατά περίπτωση προβλεπομένων εκτάκτων αναγκών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 3586/07. Ο λόγος δε της έκτακτης ανάγκης θα προκύπτει με Υ/Δ του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.

Οι ασφαλισμένοι ένστολοι και πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για να είναι δικαιούχοι της λήψης δανείου θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης. Τα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τις 4.000,00 (τέσσερεις χιλιάδες) ευρώ, το ετήσιο επιτόκιο όλων των δανείων ανέρχεται σε ποσοστό 5,5% (πέντε και πέντε δέκατα επί τις εκατό) και η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε 36 (τριάντα έξη) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις

Τα ποσά που μπορεί να ληφθούν ως δάνειο είναι:

2.000,27 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 60,40 ευρώ

3.001,40 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 90,63 ευρώ

4.002,86 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ

Για τη λήψη επίσης του δανείου καθορίσθηκαν κατώτατα όρια μηνιαίων καθαρών αποδοχών για κάθε κατηγορία δανείου. Ως κατώτατα όρια καθαρών αποδοχών θεωρούνται οι πληρωτέες αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών, μείον τις τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του Ν. 1599/1986.

Έτη Ασφάλισης

Ποσό Δανείου Όρια Καθαρών Αποδοχών

3 – 10

2.000,27

650,00

10 – 20 3.001,40

700,00

20 & άνω

4.002,86

800,00

Όταν το αιτούμενο δάνειο εγκριθεί τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα από τις Υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ πρώτα τηλεφωνικά, με αναζήτηση αυτού στα αναγραφόμενα στην αίτηση τηλέφωνα επικοινωνίας και ύστερα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή με τη χρήση του τηλεομοιοτυπικού μέσου (fax), η διεύθυνση των οποίων αναγράφεται υποχρεωτικά στην αίτηση. Εφόσον ηλεκτρονική εφαρμογή το επιτρέπει, δύναται να σχηματίζεται και να αποστέλλεται στον ασφαλισμένο, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, το έντυπο του Χρεωστικού Ομολόγου (Απόδειξη χρέους) για την υπογραφή.

Ο δικαιούχος μετά τη συμπλήρωση ή την παραλαβή συμπληρωμένου εντύπου, υπογράφει το Χρεωστικό Ομόλογο (Απόδειξης χρέους) και με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του, υποβάλει αυτό εις διπλούν στο ΤΕΑΠΑΣΑ το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αποδεδειγμένης ενημέρωσής του.

Εφόσον η ημερομηνία των δέκα (10) εργασίμων ημερών παρέλθει άπρακτη ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει εντός τριμήνου με νεότερη αίτηση και με χρήση των αυτών δικαιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση και η έγκριση του δανείου τίθενται στο αρχείο χωρίς επιστροφή δικαιολογητικών.

Το Χρεωστικό Ομόλογο (Απόδειξη χρέους) επέχει θέση Δανειακής Σύμβασης δανείου και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Ταμείου μετά από την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Αφού εγκριθεί το Χρεωστικό Ομόλογο οι Υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ μεριμνούν για την έγκαιρη εκταμίευση και απόδοση του ποσού του δανείου στον ασφαλισμένο μέσω της αντίστοιχης Τράπεζας.

Δικαιολογητικά (Υποβάλλονται σε δύο χρονικές στιγμές)

Α. Για αίτηση έγκρισης του δανείου

  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για το Π.Σ. και όλους τους Πολιτικούς Υπαλλήλους ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, θεωρημένο,
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986, όπου αναφέρονται οι έκτακτοι λόγοι χορήγησης του δανείου.
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986, εάν οφείλει Δάνειο σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη μηνιαία δόση του δανείου αυτού ή ότι δεν οφείλει Δάνειο σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Β. Για την χορήγηση-εκταμίευση του ποσού δανείου

  • ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (το οποίο επέχει θέση Δανειακής Σύμβασης). Το έντυπο αυτό υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής υποβάλλεται μετά την ενημέρωση έγκρισης του δανείου.(υποβάλλεται εις διπλούν)

Έντυπα όλων των δικαιολογητικών αναζητούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΑΣΑ, www.teapasa.gr – δάνεια – έντυπα.

Η παρακράτηση των δόσεων γίνεται απευθείας από τη μηνιαία μισθοδοσία των εν ενεργεία ασφαλισμένων με τη συνεργασία του Τμήματος Ασφάλισης-Εσόδων του ΤΕΑΠΑΣΑ και Δ/νσης Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εφαρμογή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, του άρθρου 138, στοιχ. Γ παρ. 1 & 2 του ν. 4052/2012, για αναστολή καταβολής των δόσεων, για έξι (6) ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ και δεσμεύει όσους δανειολήπτες του οικείου Τομέα ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν της αιτήσεως τους.

Ο χρόνος λήξης συνομολογείται με την υπογραφή του χρεωστικού ομολόγου όπου ορίζεται ο χρόνος έναρξης των δόσεων.

Ο δανειολήπτης ασφαλισμένος του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει τη δυνατότητα της ολικής εξόφλησης του δανείου σε πρωθύστερο χρόνο από αυτόν της σύμβασης χωρίς την επιβάρυνση των τόκων του εναπομείναντος χρόνου.

Όταν η λήξη του δανείου ξεπερνά το χρόνο απόλυσης από την ενέργεια του ασφαλισμένου και εφόσον εκείνος δεν φροντίσει για την άμεση εξόφληση του δανείου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ν. 4052/2012 άρθρο 138, στοιχ. Γ παράγραφος 2 περιπτώσεις ε, στ και ζ.