Οι διευκρινήσεις του ΑΠΣ περί ωραρίου εργασίας

Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της παρέμβασής της Ένωσής μας, όπου θέσαμε μια σειρά ερωτήματα προς τον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με την διευθέτηση του χρόνου υπηρεσίας των συναδέλφων ΠΠΥ (των οποίων η θητεία παρατάθηκε για 3 έτη), άμεσα σήμερα, εκδόθηκε η υπ. αριθ, 26569 οικ.Φ.105.6 Διαταγή του ΑΠΣ με την οποία δίνεται ξεκάθαρα η εντολή προς τους Διοικητές και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του ΠΣ να ορίζουν τους συναδέλφους ΠΠΥ (τριετούς) σε βάρδιες όπως ακριβώς και το πυροσβεστικό προσωπικό σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του ΠΚ ή της ΠΥ και με πλήρη καθήκοντα όπως αυτά περιγράφονται για τον Πυροσβέστη ΓΚ στο ΠΔ 210/1992.

Με την παραπάνω ξεκάθαρη διαταγή, για άλλη μια φορά, για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΣ ο κ. Αρχηγός, έρχεται στην κυριολεξία, να πάρει «πάνω του» την ευθύνη, αναπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την θεσμική απραξία της πολιτικής ηγεσίας να επιλύσει το πρόβλημα της τετρατόμησης, πλέον του προσωπικού του ΠΣ.