ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΕΣΤΡΟ

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αντιστράτηγο κ. Μπονάτσο Παναγιώτη

 

Κύριε Αρχηγέ

Με τον Ν 3938/2011 και την Υ.Α. 12077/15-07-2011 καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πρόσληψης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Η διαδικασίες αυτές ολοκληρώθηκαν με την απόφαση πρόσληψης τους στις 20-01-2012 και τον ορισμό του τόπου και του χρόνου πρόσληψης τους. Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι θα έπρεπε πριν την πρόσληψη, να υλοποιηθεί ο έλεγχος της εγκυρότητας και γνησιότητας των εγγράφων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν απ΄τους επιτυχόντες. Παρ΄όλα αυτά το ΑΠΣ αποφάσισε την πρόσληψη αλλά και την εκπαίδευση των επιτυχόντων από 10-02-2012 χωρίς να έχουν γίνει οι σχετικές διοικητικές πράξεις ελέγχου εγκυρότητας απ΄τους έχοντες κατά τον νόμο την αρμοδιότητα αυτή.

Ουσιαστική επαλήθευση της έλλειψης ελέγχου της εγκυρότητας, αποτελεί η απόφαση καθορισμού του τόπου εκπαίδευσης με την οποία ζητείται απ΄τους προσλαμβανόμενους να προσκομίσουν οι ίδιοι αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Πρίν ακόμα οριστεί ο τρόπος και η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης τους καλούνται να δώσουν τον σχετικό όρκο ενώπιον των Διοικητών των Πυρ/κών Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν στα χέρια τους όλα τα έγγραφα που θα καθορίσουν την σχέση εργασίας η οποία θα περιλαμβάνει των σύνολο των προϋποθέσεων ανάληψης εκτέλεσης Υπηρεσίας. Καλούνται δηλαδή να προβούν σε πραγματική απασχόληση των προσλαμβανομένων χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι τους όρους της σύμβασης εργασίας αλλά και χωρίς να μπορούν ως υποχρεούνται, να γνωστοποιήσουν τους όρους αυτούς στους εργαζόμενους. Η έγγραφη γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης περιλαμβάνει τους πιο βασικούς όρους της εργασίας:

  • τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλόμενων
  • τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της επιχείρησης
  • τη θέση ή και ειδικότητά του εργαζόμενου, την κατηγορία της απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας του.
  • την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και τη διάρκειά της
  • τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος καθώς και τον τρόπο και χρόνο λήψης της.
  • το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργαζόμενος και εργοδότης σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με καταγγελία
  • τις αποδοχές του εργαζόμενου και το χρόνο καταβολής τους
  • το ωράριο εργασίας

Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος καθορισμού του αριθμού των ειδικοτήτων των προσλαμβανομένων ανά υπηρεσία εκπαίδευσης από το ΑΠΣ σε αντιστοιχία με την βαθμολογία τους και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης αλλά και το επίπεδο γνώσεων εκπαίδευσης ( ΥΕ,ΔΕ, ΠΕ) των προσλαμβανομένων, ειδικότερα των οδηγών που απέκτησαν άδεια οδήγησης λίγες ημέρες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού σε σχέση με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση οι έδρες των Πυρ/κών Υπηρεσιών δεν δύναται να αποτελέσουν παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη για τροποποίηση του Κανονισμού της Ακαδημίας (ΠΔ 174/83) ακόμα και απ΄τον ίδιο τον ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

ΟΙ Αξιωματικοί – καθηγητές του ΠΣ που θα διδάξουν τους προσλαμβανομένους πρέπει να ορισθούν και να αμειφθούν σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Κύριε Αρχηγέ

Σας επισημαίνουμε, εκφράζοντας την ανησυχία πολλών συναδέλφων διοικητών για τα παρακάτω που δεν έχει διευκρινισθεί ακόμα, σχετικά με τους νεοπροσλαμβανόμενους:

1. η διαδικασία πραγματικής απασχόλησης τους,

2. η αμοιβή τους

3. ο χρόνος εργασίας τους,

4. ο τρόπος εργασίας τους,

5. η μη υλοποίηση της χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας

6. η μη ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμότητας των δικαιολογητικών της πρόσληψης

 Είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό την προχειρότητα και την εξωπυροσβεστική γραφή των αποφάσεων για την ακολουθούμενη διαδικασία. Δυστυχώς οι πολιτικοί ιθύνοντες επέλεξαν να επιμελούνται την αρτιότητα μεγάλων πολιτιστικών δρώμενων και όχι να ασχολούνται σοβαρά με την πυροσβεστική καθημερινότητα.

Κύριε Αρχηγέ

Επειδή έγκαιρα σας έχουμε επισημάνει όλα τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να μετακυληθούν οι τυχόν ευθύνες και τυχόν διοικητικές παραλήψεις και στρεβλώσεις στους συναδέλφους Αξιωματικούς που από την Παρασκευή παίρνουν στα χέρια τους την στρεβλή αυτή διαδικασία.

Για άλλη μια φορά εκφράζουμε την βαθιά μας απογοήτευση για την σταθερή πλέον απαξιωτική και διαλυτική πολιτική που εφαρμόζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

(Τελειώνοντας το κείμενο, ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε απόφαση διαγραφής δεκάδων πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης από τον κυρωμένο πίνακα, λόγω στέρησης προσόντων απαιτούμενων για την πρόσληψή τους, προφανώς μετά από τον πρώτο έλεγχο εγκυρότητας των δικαιολογητικών τους. Αν ισχύει οι ευθύνες είναι μεγάλες γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις από συνδικάτα, Βουλή, Μ.Μ.Ε.)