ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

2015-01-23_1Σε ειδική εκδήλωση για τα Σώματα Ασφάλειας, το Τμήμα Ενστόλων του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού του προγράμματος και για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού και του ΠΣ ως επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας.

Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδιάρθρωσης – εκσυγχρονισμού της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. πού τίποτα από τα δύο δεν προάγει, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση, Επιστημονική μελέτη, μέσα από διακομματική επιτροπή της Βουλής με τη συμμετοχή Ομοσπονδιών και Ενώσεων του Π.Σ.

2. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ. με τη δημιουργία νέων Κλάδων, Διευθύνσεων και Τμημάτων – συγχωνεύσεις υφιστάμενων Διευθύνσεων, ώστε να διευκολύνεται η αρχή του συγκεντρωτικού ελέγχου.

Άμεση τροποποίηση του κανονισμού κρίσεων και προαγωγών – εισαγωγή συστήματος μοριοδότησης με συγκεκριμένα κριτήρια.

Επιλογή του Αρχηγού και Υπαρχηγού του Π.Σ. από διακομματική Επιτροπή της Βουλής.

Δημιουργία νέου οργανογράμματος και τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς.

3. Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ουσιαστική Αναγνώριση του Επαγγέλματος ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό.

4. Μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Διοικήσεις Π.Υ. με ταυτόχρονη μεταφορά ανάλογων οικονομικών πόρων και αύξηση της οργανικής τους δύναμης ώστε να διευκολύνεται η αρχή της αποκεντρωμένης εκτέλεσης.

5. Διακοπή της υποχρηματοδότησης του ΠΣ και κάλυψη όλων των απαραίτητων λειτουργικών του δαπανών.

6. Άμεση Ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. με ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ) στο μόνιμο προσωπικό και άμεση πρόσληψη των Επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς Υποχρέωσης.

7. Η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και σταθερή βάση με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων όπου θα συνυπολογίζονται οι πνευματικές και αθλητικές επιδόσεις των υποψηφίων.

8. Σύσταση και λειτουργία του Ερευνητικού και Επιστημονικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου 3013/2002.

Ορισμός του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη θέση του Αντιπροέδρου του διοικητικού του συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί η άμεση διασύνδεση των δύο εκπαιδευτικών δομών.

Ουσιαστική Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με νέο Νόμο, κατά αναλογία του Ν. 3187/2003 που αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Διαπίστευση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ανά κατηγορία εκπαιδευτικών δράσεων αρχικά και στο σύνολο τους μετέπειτα, ώστε να μετατραπεί ουσιαστικά σε Φορέα Πιστοποίησης δράσεων αρμοδιότητας ΠΣ.

9. Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών μονάδων (Π.Υ. και Π.Κ.) και των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΣ με βάσει Αναβάθμιση Υποβάθμιση και ΟΧΙ κατάργησή τους, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθορισθούν από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του ΠΣ.

Άμεση τροποποίηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των πεζοπόρων τμημάτων σύμφωνα με τις γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει.

10. Καθιέρωση ετήσιων υγειονομικών εξετάσεων για το σύνολο του προσωπικού.

11. Άμεση σύνταξη και ψήφιση του Π.Δ. περί Διοικητικών Αξιωματικών. Οι Αξιωματικοί αυτοί, εκτός των ειδικών καθηκόντων τους, θα συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ( σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, Πλημμύρες, χιονοπτώσεις, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) και ειδικότερα σε διαδικασίες όπως εκτίμηση κινδύνου, ασφάλεια – σχεδιασμός επιχειρήσεων, εφαρμογή σχεδίων διοικητικής υποστήριξης, προανάκριση, εκτίμηση κόστους επιχειρήσεων κ.α., παρέχοντας υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων ως εμπειρογνώμονες.

12. Θέσπιση νέου βαθμολογίου, που δεν θα κινείται στην κατεύθυνση της οριζόντιας εξοικονόμησης πόρων όπως εντέλλονται οι Τρόικες, αλλά θα στοχεύει στον ορθολογισμό και στην πραγματική οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων πυροσβεστών.

Χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε όσους υπηρετούν, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, εκτός της πόλης συμφερόντων τους, αναλόγως της οικογενειακής τους κατάστασης και του τόπου διαμονής τους.

Ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης των πυροσβεστών, όπως είναι η ένταξη τους σε προγράμματα συμμετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις, η δημιουργία – λειτουργία παιδικών σταθμών, η δυνατότητα αγοράς φαρμάκων μέσω στρατιωτικών φαρμακείων και η ενίσχυση με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό των υφιστάμενων υπηρεσιακών ιατρείων.

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος σε συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΠΣ με τους επικεφαλείς του Τμήματος Ενστόλων του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε επίσης από την πλευρά μας, το φλέγον αίτημα της άμεσης κατάργησης της διαλυτικής νομοθετικής διάταξης για τα πυροσβεστικά ταμεία, καθώς και η ανάγκη της υλοποίησης πλήρως της απόφασης του ΣτΕ για τα μισθολογικά μας ζητήματα. Τέλος δηλώθηκε ότι η πλειονότητα των θέσεων του προγράμματος κινούνται προς την θετική κατεύθυνση, μιας και αποτελούν πάγιες θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος, με την προϋπόθεση να υλοποιηθούν άμεσα.