ΟΙ ΚΑΒΟΔΕΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Αρ. Πρωτ. : 2542 // 03-02-2012

Συνάδελφοι
Στις 20-12-2011 συστάθηκε επιτροπή για την αναδιοργάνωση των Πυρ/κών Υπηρεσιών στην οποία ζητήθηκε η συμμετοχή μας με σκοπό να μελετήσει το προαναφερόμενο θέμα.

Στην πρώτη συνεδρίαση επισημάναμε την λήψη πρωτοβουλίας απ΄την Υπηρεσία ώστε να γίνει και σχετική επιστημονική μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα από εξειδικευμένο φορέα, διαδικασία που ακολούθησε και η ΕΛ.ΑΣ. Επίσης τονίσαμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΑΠΣ:

α) δεν είχε κανέναν φανερό στόχο και σκοπό για την «θρυλούμενη» αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και
β) δεν είχε φανερά κριτήρια για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στην δεύτερη συνεδρίαση αποχωρήσαμε δηλώνοντας ότι:
Η ΕΑΠΣ Θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ολοκλήρωση του έργου της μελέτης για την αναδιοργάνωση των Πυρ/κών Υπηρεσιών:
α) Οργάνωσης των Π.Υ. με επίτευξη Διοικητικής αποκέντρωσης με αναβάθμιση των ΠΔΠΥ και διατήρηση – ενίσχυση της πυροπροστασίας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου
β) Αξιοποίησης ανθρώπινου Δυναμικού με προγραμματισμό μεταθέσεων, αποσπάσεων, συνταξιοδοτήσεων, εκπαιδεύσεων σε σχέση με τις πραγματικά διαμορφούμενες ανάγκες στελέχωσης, συνεχούς ειδίκευσης των Π.Υ. και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με πραγματική κατανομή του προσωπικού.
γ) Αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών σε οικονομικό επίπεδο (εκτέλεση προυπολογισμού), κόστος παροχής υπηρεσιών, διαχείριση υλικών, διασύνδεση Πυρ/κών Υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο διαχείρισης κρίσεων – συμβάντων.
δ) Ανάπτυξης Επικοινωνίας για ουσιαστική επαφή με το κοινωνικό σύνολο και για αποτελεσματική γνώση των αναγκών πυροπροστασίας όπως αυτές εξελίσσονται και θα εξελίσσονται αλλά και ουσιαστική διαχείριση μεθόδων προ οργανωμένης επικοινωνίας με τους υπολοίπους κρατικούς φορείς.

Με τα παραπάνω θα δημιουργηθεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΠΣ και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του σε σχέση με τις διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.
Δυστυχώς ο εκπρόσωπος του ΑΠΣ μας γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει καμία υπηρεσιακή θέση ή οργανωμένη μελέτη για όλα τα παραπάνω.

Η συνέχεια απλά μας επιβεβαίωσε. Με αδιαφανή κριτήρια, Αχαϊκές μεθοδεύσεις, Μινωικές κατευθύνσεις και Θεταλική μαεστρία, διέρρευσε απ΄τα στεγανά του επιτελικού πλοίου, πρόταση αναδιοργάνωσης με βασικό χαρακτηριστικό το κλείσιμο Π.Υ. απ΄ όλη την χώρα. Η διακλαδικότητα του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. για το ΠΣ περιορίζεται στο «Μέγαρο».
Για μία ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει το ΠΣ ως τον φτωχό συγγενή –«Καβοδέτη» των πλοίων.
Ενώ για την ΕΛ.ΑΣ χρηματοδοτήθηκε η αντίστοιχη μελέτη, και προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργο με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το Πυρ/κό Σώμα κρίθηκε ότι το έργο αυτό, δύναται να υλοποιηθεί με απλή πρόταση κάποιον υπηρεσιακών παραγόντων, παράλληλα με τα κυρίως καθήκοντα τους.
Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για το θέμα αυτό, δηλώνει την απαξίωση της κρατούσας Πολιτικής ηγεσίας για το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και την Πυροπροστασία της χώρας γενικότερα.
Καλούμε την φυσική ηγεσία του ΠΣ να αναλάβει την ευθύνη της και να σταματήσει τώρα την πρόταση της “fast track” αναδιοργάνωσης.
Να προχωρήσει με σοβαρό τρόπο στην μελέτη της, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας δυστυχώς με τέτοιες επιλογές, επιχειρείται δημιουργία κλίματος ανασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους του ΠΣ όσο και στους Έλληνες πολίτες.
«Τα προβλήματα δεν λύνονται στη αρένα των θεαμάτων».