Οι παρεμβάσεις μας για το υπό ψήφιση ν/ο για την αναδιοργάνωση του Π.Σ.

Συνάδελφοι

Μετά τις παρεμβάσεις μας, τόσο στο κοινοβούλιο, στα πολιτικά κόμματα, όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτεύχθηκαν μια σειρά από τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Συγκεκριμένα στην τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό κ. Ν. Δένδια :

1. Προβλέπεται και για το πυροσβεστικό προσωπικό (εν ενεργεία, εν συντάξει και μέλη οικογενειών) να εξυπηρετείται από το υπό ίδρυση Αστυνομικό Φαρμακείο.

2. Επανέρχεται το “Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος” που προβλεπόταν η κατάργησή του.

3. Προστίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, υποβίβαση, προαγωγή και κατάργηση υφισταμένων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η απόφαση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. θα γίνεται μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία θα λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας.

4. Διορθώνεται η δυσλειτουργική πρόβλεψη περί των Διευθυντών Σπουδών και των εκπροσώπων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

5. Απαλείφθηκε από την αποστολή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων του Π.Σ. η “συμβολή στην εθνική άμυνα και πολιτική άμυνα” και παρέμεινε η “συμβολή στην πολιτική άμυνα”.

6. Στον κλάδο των συναδέλφων της “Πληροφορικής”, προστίθενται και το προσωπικό των “Επικοινωνιών”

7. Διαγράφηκε η πρόβλεψη για “δυνατότητα απόκτησης ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών πυροσβεστών με δαπάνες των ιδίων”

8. Συμπεριλήφθηκε ρητά η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Προσωπικού τόσο σε αριθμητικό σύνολο, όσο και σε βαθμούς και ειδικότητες, όπως τελικά διαμορφώνονται μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

9. Προβλέπεται και στο Π.Σ. ο θεσμός του “Συνήγορου του Πυροσβέστη”, για το πυροσβεστικό προσωπικό, που όταν του ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, να παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Συνάδελφοι

Οι παραπάνω παρεμβάσεις μας, που έγιναν αποδεκτές, βέβαια δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ενστάσεων και των προτάσεων μας. Συνεχίζουμε τις επαφές μας προς κάθε κατεύθυνση και τις παρεμβάσεις μας, μέχρι και την τελική ψηφοφορία του νομοσχεδίου