Οι φορείς ελέγχου της νομιμότητας, πρωτίστως πρέπει να τηρούν τη νομιμότητα

Αρ. Πρωτ. : 2813 // 09-10 -2012

Προς:

1. Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

2. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια

3. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

4. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

5. Πολιτικά κόμματα

6. Μ.Μ.Ε.

Κύριε Αρχηγέ

Την 24-09-2012 πιθανόν με απόφαση σας, παραχωρήθηκαν ή διατέθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. τρία (3) υδροφόρα πυρ/κά οχήματα Α΄ τύπου (ΠΔ 210/1992 αρθρ. 38 παρ.3) MERCEDES 711D. Τα συγκεκριμένα οχήματα διατέθηκαν στο Πυρ/κό Σώμα με την υπ. αριθ. 5735 / 22610 // 23-10-1996 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί έγκρισης κυκλοφορίας αυτ/των» σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 26 (Βασική Διαταγή) του ΑΠΣ.

Με την προμήθεια έγινε η έγκριση τύπου των οχημάτων πριν την έγκριση κυκλοφορίας. Η έγκριση τύπου του ειδικού οχήματος γίνεται ως «μηχάνημα έργο». Για την κίνηση των πυρ/κών οχημάτων αλλά και την δυνατότητα οδήγησης υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο (τύπος και κατηγορία άδειας οδήγησης, έκδοση διαταγής πορείας από ΠΣ και δελτίο κίνησης).

Ο Αρχηγός του ΠΣ έχει εκδώσει προς τούτο ειδική διαταγή το 2010 με αριθ.46832 Φ550.1. σύμφωνα με την οποία το Π.Σ. δεν δύναται να παραχωρήσει τα οχήματα μετά την απόφαση κατάργησης του ΟΔΔΥ. Επιπροσθέτως όμως, δίδεται η αρμοδιότητα στην Γενική διεύθυνση Τελωνείων για διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες παντός είδους τροχοφόρου, που ανήκει στο δημόσιο, μετά από απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα οχήματα αυτά να πρέπει παραμείνουν ως έχουν εφ’ όσον διατέθηκαν, μιας και η παραχώρηση γραφειοκρατικά δεν υλοποιήθηκε. Πέραν των ανωτέρω δεν δύναται να παραχωρηθούν οχήματα σε εκτός του Πυρ/κού Σώματος Υπηρεσίες .

Το ΠΔ 210/1992 ορίζει ρητά τις διαδικασίες και τους τρόπους χορήγησης υλικών του Π.Σ. Δύναται να δοθούν προσωρινά και να επιστραφούν (αρθ. 172 παρ. 2γ του ΠΔ 210/92.). Σε κάθε περίπτωση η παραλαμβάνουσα υπηρεσία (η ΕΛ.ΑΣ. σε αυτή την περίπτωση) δεν μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των οχημάτων. (χρώμα, πινακίδες κτλ) για όσο διάστημα έχει καθορισθεί η διάθεση τους και βέβαια για χρήση αρμοδιοτήτων αποκλειστικά της ΕΛ.ΑΣ. διότι:

Ο Ν. 3511/2006 (αρθ.1 παρ.1β) καθορίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές». Παρ΄όλα αυτά σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται ότι έχουν υποστεί τροποποιήσεις μη νόμιμα.

Στα πλαίσια τήρησης της νομιμότητας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την διαδικασία που ακολουθήθηκε και με ποιες σχετικές αποφάσεις σας, αλλά και να διασφαλίσετε την διαφάνεια στον σκοπό της χρήσης των Πυροσβεστικών οχημάτων όπως ορίζεται από το νόμο.

Επισημαίνουμε ότι η χρήση των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ. θέτει σε κίνδυνο τόσο τα αποτελέσματα της όποιας επιχείρησης κατάσβεσης, όσο και την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων σε αυτά.