Ορισμός Εκπροσώπου της ΕΑΠΣ για το Δ.Σ. του ΤΕΠΑΣΑ.

Αρ. Πρωτ. : 2731 // 23-07-2012

Προς: Τον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

          Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης

          Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης – Τμήμα Δ’

          (Υπόψη Προϊσταμένου)

Κοιν.: ΤΕΑΠΑΣΑ

Όπως πληροφορηθήκαμε επίκειται ανασυγκρότηση των μελών του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο οποίο τα μέλη της Ένωσής μας είναι μέτοχοι. Κατόπιν τούτου θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Από το Ν. 3655/2008, άρθρο 98 παρ.1δ, προβλέπεται ότι μεταξύ των εκπροσώπων των μετόχων του Ταμείου, ορίζεται και 1 εκπρόσωπος από την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.

2. Από τη σύσταση του ΤΕΑΠΣΑ (2008) μέχρι και σήμερα, στα Δ.Σ. του, ορίσθηκε τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, συνάδελφος μόνο από την ΠΟΕΥΠΣ

3. Το γεγονός επισημάναμε τόσο σε προφορικές επικοινωνίες μας και συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Τσουβαλά, καθώς και με το υπ. αριθ. 2532/12-11-2011 έγγραφό μας.

4. Το γεγονός της μη εκπροσώπησή μας, γεννά ζητήματα άνισης εκπροσώπησης των μελών-Αξιωματικών του Π.Σ. ασφαλισμένων στο ΤΕΑΠΑΣΑ και σαφώς η μη συμμετοχή μας αναλογικά και εκ περιτροπής, δεν αντανακλά στην βούληση του νομοθέτη.

5. Επίσης έχουμε επισημάνει στο παραπάνω έγγραφο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ, ότι από το Φεβρουάριο του 2011, η ΠΟΕΥΠΣ έχει ορισμένο ως εκπρόσωπό της στο Δ.Σ. μη εν ενεργεία υπάλληλο του Π.Σ., με ότι αυτό σημαίνει για την νομιμότητα και των αποφάσεων του Δ.Σ.

Παρακαλούμε στην νέα ανασυγκρότηση που θα πραγματοποιηθεί εντός των ημερών, με πρόταση του ΤΕΑΠΑΣΑ, να οριστεί αυτή τη φορά, εκπρόσωπος για τους εργαζομένους του Π.Σ. μέλος υποδεικνυόμενο από την Ένωσή μας.