Ο ουσιαστικός διάλογος που δεν ξεκίνησε

Προς: 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
_____2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
_____3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Η Ένωσή μας, πριν λίγο καιρό, μετά από ένα κύκλο επαφών μαζί σας, επεσήμανε το σύνολο των εκκρεμών προβλημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος γενικότερα.

Ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη ενός σοβαρού και ουσιαστικού διαλόγου για την θεσμική αλλαγή των βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την υπηρεσιακή ζωή του προσωπικού, με κύρια, το βαθμολόγιο των πυροσβεστών – αρχιπυροσβεστών, τον κανονισμό μεταθέσεων, τις κρίσεις και προαγωγές και την αξιολόγηση του προσωπικού.

Για τα παραπάνω από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, εκδηλώθηκε άμεσα η πρόθεση για την έναρξη του διαλόγου, η οποία όμως μεταφράστηκε “υπηρεσιακά” με την γνωστή, δοκιμασμένη και μη επιτυχή μέθοδο της σύστασης επιτροπής από υπηρεσιακούς παράγοντες και την αποστολή υπομνημάτων από τα σωματεία. Κείμενα που θα αποτελούν απλά τα επισυναπτόμενα σε προτάσεις που θα συνταχθούν χωρίς κανένα ουσιαστικό “κοινωνικό διάλογο”.

Επειδή αυτή η διαδικασία, ακολουθήθηκε διαχρονικά, και περιλαμβάνει μόνο καλές προθέσεις, έστω και τώρα, ζητούμε την επανασύσταση των επιτροπών με την συμμετοχή εκπροσώπων των σωματείων του πυροσβεστικού προσωπικού.