Ο «Συνήγορος του Πυροσβέστη», μια πρόταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματικότητα

Συνάδελφοι

Τέσσερα χρόνια πριν, Φεβρουάριο του 2014, όταν προοωθείτο η τελευταία μεγάλη νομοθετική αλλαγή στα εσωτερικά του Πυροσβεστικού Σώματος, η ΕΑΠΣ στις πολύπλευρες παρεμβάσεις της, κατόρθωσε να προωθήσει συγκεκριμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, «το πυροσβεστικό προσωπικό, όταν θα του ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, να παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων».

(https://eapsgr.blogspot.gr/2014/02/blog-post_27.html).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλήφθηκε τελικά στο Ν.4249/2014, και η εφαρμογή της απαιτούσε την έκδοση από την πολιτική ηγεσία μας, σχετικού ΠΔ το οποίο όμως εδώ και τέσσερα χρόνια αγνοείτο. Η Ένωσή μας με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις έθετε το ζήτημα τόσο στις πυροσβεστικές όσο και πολιτικές ηγεσίες μας.

https://eapsgr.blogspot.gr/2015/05/blog-post_11.html

https://www.eaps.gr/wp-content/uploads/2015/02/ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΠΑΝΟΥΣΗ.pdf

https://www.eaps.gr/?p=4177

Τελικά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, με το ΠΔ 27/2018 στο ΦΕΚ 57 της 26/03/2018, η πρόταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματικότητα. Με το ΠΔ καθορίζεται ότι το «Δημόσιο προκαταβάλλει τα έξοδα υπεράσπισης στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων του πυροσβεστικού προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της καθοριζόμενης κάθε φορά αμοιβής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α’ 208), όπως ισχύει, και ειδικότερα στα άρθρα 58 και 63 αυτού. Η προκαταβολή των παραπάνω εξόδων στον εκάστοτε κατηγορούμενο πραγματοποιείται με την από μέρους του προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Το πυροσβεστικό προσωπικό που λαμβάνει προκαταβολή εξόδων υπεράσπισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δε δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ΠΔ 15/2007 (Α’-11)». Στο εν λόγω ΠΔ καθορίζονται επίσης οι «Προϋποθέσεις» καθώς και η «διαδικασία και τα δικαιολογητικά» που απαιτούνται.

Συνάδελφοι

Έστω και μετά από μια τετραετία, η έναρξη λειτουργίας του θεσμού είναι σημαντικό. Η Ένωσή μας νιώθει δικαιωμένη για την κατάκτηση αυτή, μιας και όπως καλά ξέρουν δεκάδες μέλη της, αποτελούσε το μόνο «συνήγορο» στις εξαιρετικά δύσκολες αυτές στιγμές. Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε παρά την πολυετή “μελέτη” της έκδοσης του συγκεκριμένου ΠΔ από την πρώτη ανάγνωση, ανακύπτουν μια σειρά ερωτημάτων άνευ εμφανούς απάντησης, τα οποία θα εξειδικευτούν με νεώτερη παρέμβαση της ΕΑΠΣ

Με τιμή, για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σταμούλης

Ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης