Περί ειδικής άδειας παρουσίας σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος  Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Όπως είναι γνωστό οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, ως «μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι» στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο Ν.4249/2014, καθορίζεται (στο άρθρο 65) ότι για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του ΠΣ εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Με την παραπάνω ρύθμιση, η πολιτεία θέτει με Νόμο, μια ισχυρή διασύνδεση της νομοθεσίας του ΠΣ με την γενικότερη του Δημοσίου, είτε στα δικαιώματα είτε στις υποχρεώσεις που θεσπίζει. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι η ειδική άδεια με αποδοχές (1-3 ημερών) που χορηγείται για τη συμμετοχή σε δίκη ενωπίον δικαστηρίου, άδεια η οποία προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007. Η εν λόγω άδεια που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, δυστυχώς δεν λήφθηκε υπόψη στα τελευταία ΠΔ που επανακαθόρισαν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πέρα από τα παραπάνω περιήλθε εις γνώση μας, σχετική απάντηση του ΑΠΣ το οποίο γνωμοδοτεί ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας δεν προβλέπεται στο πυροσβεστικό προσωπικό λόγω της «εξαντλητικής ρύθμισης των ειδικών αδειών» από τις διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Καινοφανή άποψη τόσο για τον νομικό πολιτισμό στην πατρίδα μας, όσο και κινούμενη οριοβατικώς, αφού προσπαθεί να ερμηνεύσει με το δικό της τρόπο, την ισχυρή βούληση της Ελληνικής Πολιτείας, όπου η ειδική πυροσβεστική νομοθεσία δεν ρυθμίζει ζητήματα του πυροσβεστικού προσωπικού, αυτά να ρυθμίζονται από την γενικότερη νομοθεσία που διέπει τους πολικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριε Αρχηγέ

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας σας και της ορθής και χρηστής διοίκησης, παρακαλούμε να εξετάσετε το ζήτημα, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές για την χορήγηση της παραπάνω ειδικής άδειας και παρακαλούμε όπως πάρετε την αναγκαία πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της εν λόγω άδειας στην πυροσβεστική νομοθεσία.