Περί καθηκόντων Επιπυραγών ΓΚ

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κοινοποίηση

  1. Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ

Με το από 23-02-2017 ΠΔ προήχθησαν στο βαθμό του Επιπυραγού, εκατό ογδόντα εννέα (189) συνάδελφοι Αξιωματικοί ΓΚ. Οι συνάδελφοι συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες αριθμητικά σειρές Αξιωματικών που καταλαμβάνουν την πρώτη βαθμολογική κλίμακα των ανωτέρων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βέβαια είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είχε τεθεί στο σύνολο των διατελεσάντων προκατόχων σας, με την επισήμανση της ανάγκης για θεσμική παρέμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της.

Αποσπασματικά προ έξι ετών, με το ΠΔ 77/2011, όταν η ίδια σειρά Αξιωματικών είχε προαχθεί στο βαθμό του Πυραγού, είχε γίνει προσπάθεια διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης, με την δυνατότητα ορισμού των συναδέλφων στα καθήκοντα του Αξιωματικού Υπηρεσίας φυλακής. Η συγκεκριμένη λύση που και αυτή βέβαια κινείτο στα «υψηλά όρια» της διοικητικής ευρυθμίας, απλά επέλυσε μερικώς και προσωρινά το γενικότερο ζήτημα της επαγγελματικής εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης των συναδέλφων.

Κύριε Αρχηγέ

Σήμερα το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ή παρόμοιο αποσπασματικό τρόπο. Οι νεοπροαγόμενοι συνάδελφοι Επιπυραγοί, περνούν πλέον στην κλίμακα των ανώτερων αξιωματικών, και πρέπει να υπηρετήσουν σε ανάλογες θέσεις «τακτικού επιπέδου Διοίκησης» είτε σε επιτελικές είτε σε επιχειρησιακές μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επειδή πληροφορούμαστε «διάφορες σκέψεις και προτροπές» που σαφώς στερούνται σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης του ζητήματος, σας ζητούμε να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξετάσει με σοβαρό, συγκροτημένο και οριστικό τρόπο, την διαχείριση του εν λόγω ζητήματος τόσο για τον ενεστώτα χρόνο όσο και το μέλλον.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιάννης Σταμούλης

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τάσος Μανιάτης