Περί προτάσεων λήψης μέτρων βιωσιμότητας Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ με έγγραφό του προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εν ενεργεία και αποστράτων του Π.Σ. απέστειλε σχετικές προτάσεις (παρακάτω) του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για μέτρα λήψης περί της βιωσιμότητας του ΤΕΑΠΑΣΑ και ειδικότερα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. και ζήτησε τις δικές τους προτάσεις γιά το θέμα.

Με πρωτοβουλία της ΕΑΠΣ συγκλήθηκε σύσκεψη, μου μετείχαν εκπρόσωποι των Προεδρείων των ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ καθώς και υπηρεσιακοί εκπρόσωποι του Α.Π.Σ. και εξετάσαμε τα παραπάνω. Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας του θέματος διαπιστώσαμε ότι το χρονικό πλαίσιο που μας θέτεται για την υποβολή προτάσεων δεν είναι επαρκές προκειμένου να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση και επαρκώς και αναλογιστικώς τεκμηριωμένη. Σε κάθε περίπτωση πάντως βασική μας αρχή είναι η αντίθεσή σε οποιαδήποτε αύξηση των κρατήσεων, που θα επιβαρύνει τους συναδέλφους μας, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Τα παραπάνω με έγγραφό μας, τα γνωστοποιήσαμε στον Πρόεδρο του ΤΕΠΑΣΑ, καλώντας το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ να μην προβεί σε καμία απόφαση υποβολής πρότασης για το συγκεκριμένο θέμα και καμία εισήγηση προς την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σχετικά με το ΤΠΥΠΣ έως υποβληθούν σχετικές προτάσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ΠΣ.