ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Π.Π.Υ.

Η ΒΙΑΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ
Μέρα με τη μέρα, δικαιώνονται οι ενστάσεις για την προχειρότητα και εξωπυροσβεστική συγγραφή των ρυθμίσεων που αφορούσαν όχι μόνο την εισαγωγή, αλλά και την ένταξη ομαλά στην υπηρεσιακή ζωή των νέων συναδέλφων. Δεκάδες τα προβλήματα που μας αναφέρουν οι συνάδελφοι Αξιωματικοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι καλούνται για άλλη μια φορά να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Άλλωστε οι δημιουργοί των προβλημάτων, τώρα έχουν άλλη δουλειά.
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι αυτά των αποδοχών των νέων συναδέλφων. Το μείζον βέβαια εδώ είναι η δημιουργία στον πυροσβεστικό μηχανισμό, μόνιμα, δύο ταχυτήτων μισθοδοτούμενου προσωπικού, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εύρυθμη λειτουργία του πυροσβεστικού μηχανισμού. Μικρά γράμματα για του ιθύνοντες και εμπνευστές της κατάστασης.
Σε τούτη τη φάση προσπαθούμε μια προσέγγιση του προβλήματος, για να δούμε και τις προοπτικές διαχείρισης του.
Στο Ν. 4024/2011 υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου (αρθ. 4 παρ.1) * (εφαρμογή κεφ.β.αρθ 4 -32). Στον ίδιο Νόμο εξουσιοδοτούντο οι αρμόδιοι υπουργοί να καθορίσουν τις αποδοχές του προσωπικού που εργάζεται στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αρθ. 22 παρ.2).
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 23-02-2012 (όχι εντός μηνός που προέβλεπε ο Ν.4024/11) και το ΑΠΣ ένα μήνα αργότερα ενέταξε την ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού τους «ΠΥ.Π.ΥΣ.» στο μισθολόγιο της απόφασης με αριθ. 2/13917/0022/23-02-2012 και με αμοιβές ενιαίου μισθολογίου (άρθρ. 13 Ν 4024/11).
Ο Ν.3938/11 (Α61) θέτει ρητά το χρόνο απασχόλησης (5 έτη) για τους «ΠΥ.Π.ΥΣ.» αλλά και την σχέση εργασίας «Δημοσίου δικαίου» για τους νεοπροσληφθέντες (1η πρόσληψη στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011) αρθ.15 παρ.2 αλλά και για τους προσληφθέντες της παρ.3 συμβασιούχους Πυρ/τες.
Στο ίδιο άρθρο (15) στην παρ.16 ορίζεται ότι οι «ΠΥ.Π.ΥΣ.» ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και στην παρ.15 καθορίζονται οι αποδοχές τους σύμφωνα με τα ισχύοντα για εποχικούς (εμφανείς αντιφάσεις). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει καθορισθεί ακόμη ο τύπος της σύμβασης εργασίας.(Εργοδότης-Εργαζόμενος-υποχρεώσεις).
Ο Ν. 3865/10 καθορίζει στο άρθρο 2 παρ.1 α την διαδικασία ασφάλισης Οι «ΠΥ.Π.ΥΣ.» της παρ. 3 του αρθ. 15 του Ν.3938/11 είχαν και στο παρελθόν σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Για να υπαχθούν υποχρεωτικά στο ΙΚΑ πρέπει να θεωρηθεί ως «μοναδική» ή «νέα» η πρόσληψή τους.
Η «θητεία» δεν καθορίζει σχέση εργασίας σε πολιτική, διοικητική υπηρεσία του κράτους ( Ν. 3511/06). Στην παρ. 9 του αρθρ. 15 ο νομοθέτης- (εξωπυροσβεστικό χέρι) αγνόησε ότι σε καθεστώς ΙΚΑ δεν μπορεί να υπάρξει αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που υφίστανται για το Πυρ/κο προσωπικό για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των «ΠΥ.Π.ΥΣ.» και δεν καθορίζει την αναλογία.
Επίσης ο πρώην ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ ως άλλος «πνευματικός» τους, εξουσιοδοτεί τον εαυτό του στην ίδια παράγραφο για το είδος και την χορήγηση Μ.Α.Π αλλά δεν καθορίζει με σαφή τρόπο το πλαίσιο των καθηκόντων «ΠΥ.Π.ΥΣ» ανά ειδικότητα – κατηγορία η οποία και αυτή ξεχάστηκε και δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ 19/069 (οδηγοί-μάχιμοι) ως προέβλεπε η 19 παράγραφος του ιδίου άρθρου.
Για τους «ΠΥ.Π.ΥΣ» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/11 αρθ. 15 παρ. 10 ο Αρχηγός Π.Σ αποφασίζει για την τοποθέτησή τους και σύμφωνα με την παρ. 13 υπόκεινται στις διατάξεις του κεφ. Β αρθ. 60 ως και 80 του Π.Δ 210/92.
Κάθε άλλη Διοικητική πράξη τελεί υπό «αίρεση» μιας και δεν έχει εφαρμογή το αρθ. 9 του Π.Δ 210/92 σχετικά με την «διάκριση» των υπαλλήλων του Π.Σ.
Η άδεια μισθωτών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3144/03.
Ο χρόνος εργασίας και υπερωριακής εργασίας καθορίζεται από το Ν. 3979/2011 αρθ. 41 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011.
Με δεδομένη την ένταξη μισθολογικά στο Ν. 4024/11 (ενιαίο μισθολόγιο) υπερωριακή απασχόληση, εγκρίνεται μόνο μετά από απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργού (αρθ. 20 παρ. 1).
Οι αμοιβές προσωπικού υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση καθορίζονται στον πίνακα 2 της υπ. αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.
Η υπ. αριθ. 13536 οικ.105.6/4-4-2012 απόφαση ΑΠΣ δεν εναρμονίζεται με τις σχετικές διατάξεις.
Και είναι μόνο η αρχή.