Προσφεύγουμε δικαστικώς για το αυτονόητο μετά την άρνηση της κυβέρνησης για την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ για τους μισθούς μας

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό το ανώτατο δικαστήριο στη χώρα μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με νέες αποφάσεις της Ολομελείας του και σε συνέχεια προγενέστερων αποφάσεων του, έκριναν ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις των αποδοχών μας, που επέβαλαν οι Ν. 4093/2012 και 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, τόσο για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 (ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν. 4307/2014) και εφεξής.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, εφήρμοσε τις πρώτες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου μερικώς, επιστρέφοντας το 50% των αποδοχών, συμμορφούμενη μερικώς στην απόφαση. Η νέα κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις επίσης απέφυγε να υλοποιήσει την δέσμευσή της, αλλά και εν συνεχεία να εφαρμόσει τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ και να αποδώσει το υπόλοιπο 50% των περικοπτόμενων παρανόμως αποδοχών μας,

Έχοντας καλή προαίρεση αναμέναμε μέχρι την έλευση του νέου έτους από την κυβέρνηση να πράξει το καθήκον της, αλλά δυστυχώς όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά και από πρώτη του έτους έχουμε νέες μειώσεις με το ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ. Κατόπιν τούτου, πέραν της συνέχισης της διεκδίκησης του ζητήματος σε συνδικαλιστικό επίπεδο, υπάρχει και η δυνατότητα της ατομικής διοικητικής προσφυγής, για την κατοχύρωσης της σχετικής αξίωσης.

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων προς τούτο, η ΕΑΠΣ, ήρθε σε επικοινωνία με το Δικηγορικό Γραφείο Καλλιόπης Κρητικού & συνεργατών, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάθεση των σχετικών ατομικών προσφυγών των συναδέλφων που το επιθυμούν, ώστε να διεκδικηθεί τόσο η διαφορά των αποδοχών που ίσχυαν πριν την 31-07-2012 μέχρι σήμερα όσο και της διαφοράς των αποδοχών για το διάστημα από 15-11-2014 (που ίσχυσε ο Ν 4307/2014) έως σήμερα.

Το δικηγορικό γραφείο θα παράσχει συνδρομή στους συναδέλφους που δεν έχουν ασκήσει αγωγή και επιθυμούν να διεκδικήσουν με βάση τη δυνατότητα που τους παρέχει ο Νόμος με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-07-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των Ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές / βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 01-07-2012 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής και αφορά όσους δεν έχουν ασκήσει καθόλου αγωγή. Η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να καταθέσουν σύμφωνα με τα παραπάνω προσφυγή, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν απαραιτήτως ατομικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

  1. Στοιχεία ενάγοντος.
  2. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.
  3. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
  4. Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα για το διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα.
  5. Αποδεικτικό κατάθεσης 45 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου, με την επωνυμία ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ με ΙΒΑΝ GR 9801720490005049071304121

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει στη διεύθυνση Δικηγορικό Γραφείο Καλλιόπης Κρητικού &συνεργατών, Πλατεία Ελευθερίας 5, Αθήνα, ΤΚ – 10553.

Για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των διαφορών αποδοχών, που θα γίνει από έμπειρους και εξειδικευμένους λογιστές συνεργάτες, και τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, το κόστος ανέρχεται στα 45 ευρώ καθώς και ποσοστό 4% πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού που θα καταβληθεί στον ενάγων, μετά την κατάθεση της αγωγής του, καθ΄ οιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την ημέρα κατάθεσης της αγωγής του (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ΄ εφαρμογήν νομοθετικής ρύθμισης, εξώδικου συμβιβασμού ή δικαστικής απόφασης). Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Δικηγορικό Γραφείο Καλλιόπης Κρητικού & συνεργατών

Πλ. Ελευθερίας, αρ. 5- Αθήνα

Τ. 210-3245888, F. 210-3245886 – Κ: 6937420690

email: kritikou.k@kritikosnsynergates.gr