Προτάσεις για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015-2019

Συνάδελφοι

Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την σύνταξη του ΣΕΠΑΛ 2015-2019, ο Πρόεδρος; της ΕΑΠΣ, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο, υπέβαλε πλαίσιο προτάσεων, με γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική πορεία του Π.Σ. στο μέλλον και την εξασφάλιση της απόκρισής του στις πολυποίκιλες απαιτήσεις της επικινδυνότητας και των απειλών της πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας.

Μείζων για την επίτευξη του ΣΕΠΑΛ, είναι από την στιγμή της ολοκλήρωσης της απόφασης για την τελική του μορφή, η θεσμική του αποτύπωση σε συμφωνία με την πολιτική ηγεσία και η δέσμευση για την υλοποίηση στο βάθος του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του.

Μετά από την μελέτη των σημερινών προβλημάτων και δυσχερειών του Πυροσβεστικού Οργανισμού, η στρατηγική πρέπει να στοχεύσει σε παρεμβάσεις στις θεμελιώδεις δομές του, ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στο σχέδιο δράσης. Στις προτάσεις μας επικεντρωνόμαστε στις παρακάτω στρατηγικές επιλογές.