Σύσκεψη μελών της ΕΑΠΣ στην Θεσσαλονίκη

Στις 19-01-2015 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των μελών της ΕΑΠΣ στην Κ. Μακεδονία με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Εκπροσώπου της ΕΑΠΣ των Π.Υ. της ΠΕΠΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας Χ. Παπαδόπουλου. Στις εργασίες, όπου συμμετείχε και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Σιμιτσής Δημήτριος, κύριο θέμα αποτέλεσε οι επερχόμενες μεταθέσεις των Αξιωματικών.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο περιφερειακός εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ απέστειλε προς το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ τις προτάσεις όπως κωδικοποιήθηκαν από τους συναδέλφους:

1. Αυστηρή τήρηση του κανονισμού μεταθέσεων.
2. Αύξηση μέσω της κατανομής των θέσεων των Αξιωματικών, κυρίως στο βαθμό του Επιπυραγού.
3. Να υπάρχει ίδιο χρονικό διάστημα μετάθεσης για όλους το οποίο να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες.
4. Να υπάρχει μεταβατική περίοδος μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων για να προσφύγει κάποιος σε ένδικα μέσα (προτείνεται όλες οι μεταθέσεις να γίνονται Οκτώβριο ώστε να υπάρχει αυτή η περίοδος και ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακού και οικονομικού προγραμματισμού)
5. Να εκπονηθεί μελέτη για τις πραγματικές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος , με σκοπό την δημιουργία νέου οργανογράμματος.
6. Να γίνει διαχωρισμός των θέσεων ΠΥ Κιλκίς με Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
7. Να γίνεται κοινοποίηση του πρακτικού του συμβουλίου μεταθέσεων.