Το έγκλημα στο «απομαχικό πυροσβεστικό υστέρημα»

2014-08-19Συνάδελφοι

Παρά τις αντιδράσεις μας, τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα και τις κινητοποιήσεις μας, ψηφίστηκε από το Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής το άρθρου 220 του πολυνομοσχεδίου που για συνεχή φορά επιβάλλει τις μνημονιακές επιταγές των στυγνών δανειστών. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, για να ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους μετά το ληστρικό PCI. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

  1. «Από την 1.1.2015 το τ. ΤΑΥΠΣ {που χορηγεί την επικουρική μας σύνταξη) εντάσσεται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτό το υπερ -Ταμείο η δική μας εκπροσώπηση προβλέπεται πλέον να είναι από 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΛΑΣ και ΠΣ και πολιτικό προσωπικό και 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί όλους τους απόστρατους των δύο Σωμάτων.
  2. Το Ταμείο μας, αυτό δύναται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 160).
  3. Από 1.1.2015 στο τ.ΕΤΥΠΣ , που χορηγεί την εφάπαξ παροχή μας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’50), καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β’313), όπως κάθε φορά ισχύουν. για τα χορηγούμενα εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων μας, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στη Βουλή. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται μάλιστα με την απειλή ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της, το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
  4. Δίνεται η δυνατότητα στο τ.ΕΤΥΠΣ μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
  5. Για όποιο από τα Ταμεία μας, μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών μας πόρων».
  6. Τέλος και για το ΜΤΠΥ, το οποίο μετέχουμε, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

Συνάδελφοι

Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν άκουσε τη φωνή του δικαίου μας. Μετά τη ληστεία του “κουρέματος” των αποθεματικών των Ταμείων, ήρθε τώρα να τα εξαφανίσει πλήρως. Οι εντολές της τροικανής επέλασης για την ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους συνεχίζονται. Κατεδαφίζεται το παρόν μας με το τσεκούρωμα των μισθών και υποθηκεύεται το μέλλον μας με την εξαφάνιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και ο πυροσβεστικός οργανισμός πρέπει σε πλήρη σύμπνοια να αντιδράσει υπεύθυνα αξιολογώντας τα νέα δεδομένα.

Τις επόμενες μέρες η Ένωση μας παίρνει πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση για να επιλεγεί η βέλτιστη λύση για την διάσωση της επικουρικής και προνοιακή μας ασφάλισης.