Τροποποίηση καταστατικού ΕΑΠΣ

Αρ. πρωτ. : 3083 // 17-10-2013

ΣΧΕΤ. : Η από 28-02-2013 απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΠΣ

Προς : τον αξιότιμο κ. Διοικητή

Κοιν. : Μέλη ΕΑΠΣ

Αξιότιμε κ. Διοικητά

Με την ανωτέρω σχετική εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού της ΕΑΠΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτό. Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε για την ουσιαστική και συνολική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης, να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 10 του καταστατικού, προσαρμοσμένη σχετικά.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους συναδέλφους μέλη της ΕΑΠΣ που περιλαμβάνονται στην συνημμένη κατάσταση, το επισυναπτόμενο στην παρούσα κείμενο με τις προτεινόμενες τροποποιούμενες διατάξεις του καταστατικού της ΕΑΠΣ. Οι συνάδελφοι στη συνέχεια αφού υπογράψουν δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους, να ψηφίσουν στο ειδικό ψηφοδέλτιο για τις διατάξεις που συμφωνούν ή διαφωνούν, επιλέγοντας με Χ  στην αντίστοιχη στήλη του ναι ή όχι.Στη συνέχεια το ψηφοδέλτιο θα τοποθετηθεί στον αντίστοιχο φάκελλο με τη σαφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως τοποθετήσετε το σύνολο των φακέλων με τα ψηφοδέλτια, μαζί με την υπογγεγραμένη κατάσταση στον επισυναπτόμενο φάκελλο που είναι τυπωμένα τα στοιχεία της ΕΑΠΣ (Τ.Θ. 40526 – Τ.Κ. 121 02 ΑΘΗΝΑ) ως παραλήπτη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το φάκελο, το συντομότερο (μέχρι 29-11-2013) ώστε να φθάσει έγκαιρα, στην Εφορευτική Επιτροπή ενόψει της καταστατικής γενικής συνέλευσης.