Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

Όπως σας είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια με συνεχόμενες διαταγές του ΑΠΣ η οφειλόμενη άδεια του πυροσβεστικού προσωπικού που δεν χορηγήθηκε, μεταφέρεται στην κανονική άδεια του επόμενου έτους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται στο ελάχιστο, το κορυφαίο εργασιακό δικαίωμα της «αδείας», στο προσωπικό μας, που πολλές φορές λόγω της υπερεργασίας λόγω των βeβαρυμενών υπηρεσιακών αναγκών δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα στα χρονικά όρια που θέτει το 3/2014Π.Δ.

Τελευταία, μας αναφέρθησαν παράπονα συναδέλφων για περιπτώσεις «δυσχέρειας» της παραπάνω αυτονόητης διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι η προστιθέμενη οφειλόμενη άδεια των συναδέλφων, είναι εκτός του προβλεπόμενου προγραμματισμού του άρθρου 107 του Π.Δ. 3/2014, χορηγούμενη μέχρι της εξαντλήσεως της, παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετική διευκρινιστική διαταγή προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να επιλυθούν τυχόν παρερμηνείες εφαρμογής του αυτονόητου.