ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ

Όχι άλλες παρελκυστικές τακτικές και εργασιακά κατασκευάσματα στην πλάτη των συναδέλφων.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις ΠΑΣΩΠΠΥ και ΕΠΠΥΕ

Τον Μάρτιο του 2011 δημοσιεύτηκε ο Ν.3938 (Α΄61), ο οποίος δημιούργησε το θεσμό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Παράλληλα με τον «καινοφανή» αυτό θεσμό καταργήθηκαν 4.000 οργανικές θέσεις μονίμων πυροσβεστών και συστάθηκαν 4.000 θέσεις πυροσβεστών με πενταετή θητεία. Ήταν η μεγαλύτερη πιθανόν κατάργηση θέσεων στο βωμό του 1ου μνημονίου από Δημόσιο οργανισμό, με την μετατροπή μόνιμων εργασιακών σχέσεων σε «ελαστική» πενταετή θητεία.

Ο Νόμος αυτός ορίζει ότι μετά την λήξη της πενταετίας από την πρόσληψη τους, όσοι εξ αυτών έχουν συγκεκριμένα κριτήρια δύναται να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό και οι υπόλοιποι δύναται να συνεχίσουν με ανανέωση της πενταετούς θητείας.

  • Στις 14-07-2011 εγκρίθηκε Π.Υ.Σ για την πρόσληψη των 4.000 Π.Π.Υ με την οποία παράλληλα καταργήθηκαν και 4.000 ισάριθμες προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών για το ίδιο έτος.
  • Στις 28-07-2011 εκδόθηκε σχετική προκήρυξη και στις 23-01-2012 δημοσιεύθηκε η πρόσληψη των Π.Π.Υ (ΦΕΚ 26 Β΄).
  • Στις 10-02-2012 ορκίστηκαν και ανέλαβαν Υπηρεσία οι Π.Π.Υ.

Η πενταετής θητεία λήγει στις 10-02-2017, στο μεσοδιάστημα με τον Ν.4249/2014 προβλέφθηκε ότι δύναται να μονιμοποιηθούν νωρίτερα όσοι Π.Π.Υ έχουν τα προσόντα εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις Υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής μετά από έκδοση Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Προστασίας του Πολίτη και σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

  • Στις 03-12-2015 το ΑΠΣ με το υπ΄ αριθ. 73835/Φ.401.34 έγγραφό του το οποίο συνυπογράφει ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τόσκας ζήτησε την ένταξη 2295 Π.Π.Υ στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Στις 23-12-2015 ο τότε Υπουργός Οικονομίας κ. Χουλιαράκης απάντησε με το υπ. αριθ. 2/78439 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας, ότι δεν δύναται να συμπεριληφθεί το προσωπικό των 2295 Π.Π.Υ για μονιμοποίηση στον προϋπολογισμό του 2016 (που είχε ήδη ψηφιστεί).

(Προϋπολογισμός Π.Σ 2016

ΚΑΕ 0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (τακτικές) 53.402.120,00

ΚΑΕ 0414 Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών 64.160.000,00).

  • Στις 29-11-2016 το ΑΠΣ υπέβαλε το ίδιο αίτημα και το οποίο απαντήθηκε από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη στις 02-02-2017 στο οποίο απαντήθηκε ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί η ένταξη 2375 Π.Π.Υ στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ. Επίσης στην εν λόγω απάντηση γίνεται μνεία ότι στο τακτικό αίτημα προσλήψεων στην αρχή του έτους 2016 ενεκρίθησαν για το Π.Σ 93 προσλήψεις δοκίμων πυροσβεστών και 40 δοκίμων Ανθ/γών. Παρότι λοιπόν δηλώνει ότι δεν μπορεί να περιληφθεί η ένταξη των ΠΠΥ στο μόνιμο προσωπικό αφήνει αιχμές για την έγκαιρη υποβολή σχετικού αιτήματος ή απλά μιας και το γνώριζε από το προηγούμενο έτος δεν το ενέταξε στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης.
  • Το Π.Σ στον προϋπολογισμό έτους 2017 που δημοσιεύτηκε στις 11-12-2016 με ΑΔΑ: 6Ι2Υ465ΦΘΕ-8Σ6 προβλέπει στον ΚΑΕ 0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (τακτικές) 51.831.100,00 και στον ΚΑΕ 0414 Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών 65.238.417,00. Από τις συγκρίσεις των προϋπολογισμών των δύο ετών φαίνεται ότι δεν έχει προβλεφθεί η δαπάνη της τάξης των 13.000.000 περίπου ευρώ που απαιτείται για την μονιμοποίηση των 2375 ΠΠΥ, φαίνεται επίσης, ότι έχει υπάρξει και μια μείωση στις αμοιβές τους της τάξης 1.500.000 € περίπου. Παρόλα αυτά ο κ. Τόσκας, γνωρίζοντας τα, υπέγραψε Υ.Α στις 25-05-2016 με την οποία καθόριζε την διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης ή απόλυσης των ΠΠΥ εξουσιοδοτώντας τον Αρχηγό να εκδώσει Απόφαση ένταξης στο μόνιμο προσωπικό ή ανανέωση της πενταετούς θητείας.
  • Στις 27-05-2016 δύο μέρες μετά ψηφίστηκε ο Ν. 4389 (Α΄94) στο άρθρο 64 του οποίου καθορίζεται ότι:«Για το έτος 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα(μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία ( μια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων».

Στον Νόμο αυτόν δεν συμπεριλήφθηκε εξαίρεση ή πρόβλεψη εξαίρεσης για την μονιμοποίηση των 2375 Π.Π.Υ. και μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει σχετική Π.Υ.Σ. με την οποία θα εγκρίνει την συνέχιση της θητείας ή την μονιμοποίηση τους ως ο Ν. 3938 ορίζει και ο Αρχηγός του Π.Σ πρέπει να πράξει. Ως εκ τούτου για την 11-02-2017 οι 4.000 εργαζόμενοι ως Π.Π.Υ δεν γνωρίζουν αν θα συνεχίσουν να εργάζονται, και αξιοσημείωτο είναι ότι 388 άτομα που προσελήφθησαν στα πλαίσια αναπλήρωσης θέσεων Π.Π.Υ από το 2012 έως το 2016, αναφέρεται στο έγγραφο της κ. Γεροβασίλη ότι δύναται να αιτηθούν ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ σε 5 έτη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη Π.Υ.Σ. και παρότι ο Ν.4249/2014 ορίζει διαφορετικά δεδομένα και επίσης κάτι τέτοιο δεν καθοριζόταν στην από 25-05-2016 Υ.Α. του κ. Τόσκα.

Στο θολό τοπίο που δημιούργησαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης οι Υπηρεσιακοί παράγοντες καλούνται να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μη γνωρίζοντας αν δύναται νομίμως να απασχολήσουν τους Π.Π.Υ να επιτρέψουν την εργασία αυτών και οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά και μισθολογικά τρεις ημέρες πριν την λήξη της πενταετίας. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αναβρασμό στο εσωτερικό του Πυροσβεστικού Μηχανισμού και το κυριότερο συνθήκες απόγνωσης στις 4000 φαμίλιες των συναδέλφων Π.Π.Υ.

Επειδή οι αρμόδιοι για τα παραπάνω μέχρι σήμερα δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε, περιμένουμε από τον κ. Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει και να δώσει την μόνη ορθή λύση ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Για να υλοποιήσει τη προεκλογική δέσμευση του, για να σταματήσει η εργασιακή ομηρία των χιλιάδων συναδέλφων και τέλος για να θωρακίσει τον πυροσβεστικό μηχανισμό, του οποίου ο βασικός παράγοντας αποτελεσματικότητας είναι οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ.

Η ΕΑΠΣ ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των συνδικαλιστικών φορέων των συναδέλφων ΠΠΥ και συμμετέχει στις αγωνιστικές τους δράσεις.